Všeobecné dodací a platební podmínky HEUNISCH

(Vydání 2022)

Gießerei HEUNISCH GmbH
Gießerei HEUNISCH, Steinach GmbH
Slévárna HEUNISCH, s.r.o.
Slévárna HEUNISCH Brno, s.r.o.

Naše dodávky a služby jsou poskytovány pouze na základě následujících podmínek. Jiné podmínky objednatele se neuplatní, i když jsme si jich vědomi a dodávku provedeme bez výhrad. Naše podmínky se nevztahují na spotřebitele ve smyslu § 13 BGB (německý občanský zákoník). Vztahují se rovněž na veškeré budoucí obchodní transakce s objednatelem vycházející ze současných obchodních vztahů. Veškeré dohody uzavřené mezi námi a objednatelem za účelem plnění této smlouvy musí být v této smlouvě uvedeny písemně. Změny a doplnění smlouvy musí být provedeny písemnou formou.

1 Definice

Výrazem "HEUNISCH" se rozumí společnost uvedená v nabídce, popřípadě, je-li k dispozici potvrzení objednávky, společnost uvedená v potvrzení objednávky.

"Objednatelem" se rozumí společnost, která přijme nabídku společnosti HEUNISCH, popřípadě společnost, která předloží společnosti HEUNISCH nabídku na uzavření smlouvy o dodávkách, kterou společnost HEUNISCH přijme.

"Výrobkem" se rozumí předmět, který má být dodán na základě smlouvy uzavřené mezi objednatelem a společností HEUNISCH.

2 Rozsah platnosti

2.1 Následující obchodní podmínky se vztahují pouze na společnosti, právnické osoby veřejného práva a zvláštní fondy veřejného práva.

2.2 Platí výhradně tyto obchodní podmínky; společnost HEUNISCH neuznává žádné podmínky objednatele, které jsou v rozporu s těmito obchodními podmínkami nebo se od nich odchylují, pokud se nejedná o podmínky nákupu v souladu s doporučením Svazu německého automobilového průmyslu (Verband der deutschen Automobilindustrie e.V., VDA) týkající se všeobecných obchodních podmínek pro nákup výrobního materiálu a náhradních dílů určených pro automobily, ve znění ze dne 15. 9. 2015, nebo by s jejich platností výslovně písemně souhlasila. Následující podmínky platí i tehdy, jestliže společnost HEUNISCH bez výhrad provede dodávku objednavateli, vědouce o podmínkách objednavatele, které odporují jejím podmínkám nebo se od nich liší.

2.3 Pokud obchodní podmínky zákazníka odpovídají výše uvedeným podmínkám VDA, mají přednost před těmito podmínkami, pokud se odchylují od podmínek společnosti HEUNISCH.

2.4 V případě trvalého obchodního vztahu se tyto podmínky vztahují i na budoucí smlouvy.

3 Kontrola požadavků na výrobky a služby

3.1 Pokud objednatel informuje společnost HEUNISCH o zamýšleném použití jím objednaných výrobků nebo služeb, vychází nabídka společnosti HEUNISCH z předpokladu, že témata uvedená v následujících otázkách nejsou pro objednatelem požadovaný výrobek relevantní, pokud zákazník již neposkytl společnosti HEUNISCH odpovídající informace jiným způsobem. Je-li jedna nebo více z následujících otázek relevantní, je objednatel povinen společnost HEUNISCH na tuto okolnost upozornit, a to dříve, než společnost HEUNISCH vstoupí do závazku vůči objednateli.

Existují nějaké požadavky, které nejsou uvedeny v poptávce, týkající se

3.1.1 balení a dodání výrobku objednateli (balení v blistrech, použití specifického obalového materiálu, požadavky na čistotu, manipulace s vlastními nosiči nákladu zákazníka);

3.1.2 manipulace s výrobkem ze strany objednatele (robustnost, odolnost proti nárazu a otřesům, výška pádu);

3.1 3 skladování výrobku v prostorách objednatele (necitlivost na podmínky okolního prostředí, jako je světlo, vlhkost, teplota, atmosférický tlak, jakož i přirozená trvanlivost výrobku);

3.1.4 výroby u objednatele;

3.1.5 požadavků na výrobek v celkovém systému (robustnost, odolnost proti nárazu a otřesům);

3.1.6 vlivů výrobku na jeho systémové prostředí;

3.1.7 vlivů systémového prostředí na výrobek;

3.1.8 časových faktorů, jako je opotřebení nebo únava materiálu v konkrétním kontextu instalace;

3.1.9 vlivů celkového systému na výrobek;

3.1.10 vlivů výrobku na celkový systém;

3.1.11 vlivů uživatelů celkového systému (např. znečištěný pracovní oděv, používání hrubé síly, podprůměrná úroveň vzdělání uživatelů);

3.1.12 vlivů právních předpisů, pokud jsou objednateli známy;

3.1.13 faktorů, které se z prostorového, časového nebo technického hlediska odchylují od běžně předpokládaného použití nebo na které je zapotřebí jinak zvlášť upozornit (např. klimatické podmínky, průměrná životnost, otřesy, vibrace);

3.1.14 faktorů vyplývajících ze zamýšleného použití v regionálních, klimatických a právních podmínkách;

3.1.15 faktorů, které s ohledem na prostředí celého systému objednatele mohou mít vliv na funkci, funkčnost a/nebo životnost, pokud nejsou součástí objemu zakázky;

3.1.16 odchylek na straně objednatele při používání provozních a pomocných prostředků od běžně předpokládané kvality a/nebo použití provozních a pomocných prostředků;

3.1.17 požadavků na výrobek dodávaný společností HEUNISCH v rámci dalšího kontextu instalace nebo dalšího zpracování;

3.1.18 požadavků na mechanickou, tepelnou nebo elektrickou odolnost, elektrostatickou kompatibilitu, manipulaci, které mohou vyžadovat úpravu výrobku;

3.1.19 požadavků na specifické parametry rozhraní pro validaci, včetně zkušebních postupů, zkušebních metod a zkušebního vybavení;

3.1.20 povědomí objednatele, pokud jde o zákonné nebo úřední požadavky, které se odchylují od požadavků, které lze běžně očekávat?

3.2 Odchylně od odst. 8.4.2.2 IATF 16949 (ve znění ze dne 1. 10. 2016) a odst. 8.6.5 normy IATF 16949 se strany dohodly, že společnost HEUNISCH není povinna zkoumat právní a regulační požadavky v zemích určení uvedených zákazníkem. Tato povinnost se vztahuje výhradně na zákazníka.

4 Nabídky - nabídkové dokumenty, potvrzení objednávky

4.1 Není-li v nabídce uvedeno jinak, jsou nabídky společnosti HEUNISCH nezávazné.

4.2 Objednávky může společnost HEUNISCH přijmout do 6 týdnů na základě potvrzení objednávky.

4.3 Smluvní vztah vzniká pouze v návaznosti na potvrzení objednávky ze strany společnosti HEUNISCH (alespoň v textové podobě) nebo v návaznosti na dodání.

4.4 Ústní ujištění týkající se vlastností, dodatků, příslibů nebo vedlejších dohod, které jdou nad rámec obsahu písemné smlouvy nebo které mění obsah těchto Všeobecných obchodních podmínek v neprospěch společnosti HEUNISCH, jsou účinné pouze tehdy, pokud je společnost HEUNISCH písemně potvrdí.

4.5 Společnost HEUNISCH si vyhrazuje vlastnická práva a autorská práva na ilustrace, výkresy, výpočty a další podklady. To platí i pro takové písemné podklady, které jsou označeny jako "důvěrné". Pro předání třetím stranám je nutný výslovný písemný souhlas společnosti HEUNISCH.

4.6 Vyobrazení, výkresy, hmotnostní a rozměrové specifikace a tabulky, které jsou součástí nabídky, se vždy považují pouze za orientační, nejsou-li výslovně označené jako závazné. Za konstrukčně podmíněné odchylky předmětu smlouvy od těchto podkladů se nevztahuje jakékoli ručení.

4.7 Pokud jde o dodržování rozměrů, platí normy DIN a EN. Společnost HEUNISCH jinak ve svých nabídkách a potvrzeních objednávek uvádí rozměry a hmotnosti dle svého nejlepšího vědomí. Nejedná se však o jakoukoli záruku týkající se charakteristik. Pokud není dohodnuto jinak, neopravňují drobné odchylky, zejména nadměrná nebo nedostatečná hmotnost způsobená slévárenskou technologií, objednatele k reklamacím a nárokům z vad.

5 Ceny, platební podmínky

5.1 Není-li uvedeno jinak, ceny uvedené ve smlouvě jsou základní ceny plus případné příplatky spojené se zdražováním energií a materiálu.

5.2 Pokud nebyla dohodnuta odchylná doložka INCOTERM, rozumí se všechny ceny jako ceny FCA produkující místo HEUNISCH INCOTERMS 2020® plus zákonná daň z přidané hodnoty platná v době fakturace. Veškeré vedlejší náklady, jako jsou náklady na dopravu, pojištění, vývozní, tranzitní, dovozní a jiná povolení či notářské ověření, nese objednatel. Stejně tak nese objednatel veškeré druhy daní, odvodů, poplatků a cel za přepravu.

5.3 Pokud se po uzavření smlouvy změní výrobní náklady celkově o více než 5 %, mimo jiné v důsledku zvyšování mezd, zvyšování cen energií, cel nebo jiných nákladů, může být podíl nákladů zahrnutých nebo nezahrnutých do původně dohodnuté ceny upraven v souladu s uvedenou změnou nákladů. To neplatí, pokud ke změnám dojde do 6 týdnů od uzavření smlouvy. Nárok na úpravu ceny vzniká okamžikem, kdy jedna ze stran písemně požádá o úpravu ceny. Pokud se strany nedohodnou na úpravě ceny, může společnost HEUNISCH smlouvu zcela nebo částečně vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou. V zájmu zachování původně dohodnuté ceny může společnost HEUNISCH využít i alternativní zdroje plnění. Pokud je po změně zdrojů plnění dodávka objednateli přípustná až po novém odběru vzorků, hradí náklady na odběr vzorků objednatel.

5.4 Není-li výslovně dohodnuto jinak, nabídky se podávají a faktury se vystavují v měně dodávajícího závodu.

5.5 Náklady na kusové modely a výrobní zařízení se hradí vždy předem, pokud není dohodnuto jinak.

5.6 Není-li dohodnuto jinak, jsou faktury splatné po obdržení faktury. S výhradou odvolání schválení úvěru jsou faktury splatné v čisté výši do 30 dnů od data vystavení faktury. Pokud byla smluvně dohodnuta sleva, je podmínkou pro poskytnutí slevy úhrada všech dříve splatných faktur.

5.7 Na dílčí dodávky se vystavují dílčí faktury. Lhůty splatnosti běží pro každou dílčí fakturu zvlášť.

5.8 U všech platebních prostředků se datem přijetí platby rozumí datum, kdy společnost HEUNISCH nebo třetí strany, které mají vůči dodavateli pohledávku, mohou s částkou definitivně disponovat.

5.9 Pokud je objednatel v prodlení s úhradou kupní ceny, podléhají dlužné částky úroku ve výši [5]% bodů p.a. nad základní úrokovou sazbu; nárok na vyšší úrok a/nebo uplatnění náhrady dalších škod zůstává nedotčeno.

5.10 V souladu se smlouvou je objednatel povinen zaplatit kupní cenu a zboží převzít. Pokud objednatel některou ze svých povinností vyplývajících z této smlouvy nebo zákona nesplní, může společnost HEUNISCH zadržet veškeré dodávky nebo plnění, aniž by tím byly dotčeny její další právní nároky.

5.11 Pokud nebyl dohodnut závazný objem objednávek, bude společnost HEUNISCH při výpočtu vycházet z nezávazného objemu objednávek (cílového množství) uvedeného objednatelem.

5.12 Pokud objednatel odebere menší než cílové množství, je společnost HEUNISCH oprávněna přiměřeně zvýšit jednotkovou cenu.

5.13 Pokud společnost HEUNISCH nesporně dodala částečně vadné zboží, je objednatel přesto povinen poskytnout plnění za tu část dodávky, která je bez vad, ledaže by o částečnou dodávku neměl objednatel zájem.

5.14 Společnost HEUNISCH přijímá směnky nebo šeky pouze na základě plnění, nikoli však místo plnění a pouze po písemné dohodě. Pohledávka společnosti HEUNISCH je splněna až v den, kdy může disponovat protihodnotou, aniž by musel počítat se zpětnými kompenzačními nároky. Náklady na vymáhání, slevy a poplatky za vyúčtování, jakož i úroky, nese vždy objednatel, přičemž jsou splatné okamžitě.

5.15 Zadržování plateb nebo započtení pohledávek je přípustné pouze tehdy, jsou-li pohledávky nepopiratelné nebo pravomocně stanovené.

6 Výhrada vlastnictví

6.1 Společnost HEUNISCH si ponechává vlastnické právo k předmětům dodávky až do obdržení všech plateb z obchodního vztahu s objednatelem.

6.2 Uplatnění výhrady vlastnického práva ani zabavení předmětů dodávky společností HEUNISCH nepředstavuje odstoupení od smlouvy, pokud to společnost HEUNISCH výslovně písemně neprohlásí.

6.3 Objednatel je oprávněn v rámci běžného obchodního styku předměty dodávky dále prodávat; již nyní však postupuje společnosti HEUNISCH veškeré pohledávky ve výši kupní ceny sjednané mezi společností HEUNISCH a objednatelem (včetně DPH), které kupujícímu z dalšího prodeje vzniknou, a to bez ohledu na to, zda jsou předměty dodávky dále prodávány bez zpracování nebo po zpracování. Objednatel je oprávněn tyto pohledávky vymáhat po jejich postoupení. V takovém případě však může společnost HEUNISCH požadovat, aby objednatel sdělil informace týkající se postoupených pohledávek a jejich dlužníků, poskytl veškeré informace nezbytné pro vymáhání, předal příslušné dokumenty a informoval dlužníky (třetí strany) o daném postoupení.

6.4 Zpracování nebo přeměna výrobků objednatelem se provádí vždy pro dodavatele. Pokud je předmět dodávky zpracováván s použitím jiných předmětů, které nepatří společnosti HEUNISCH, získává společnost HEUNISCH spoluvlastnictví na nové věci v poměru hodnoty předmětu dodávky k ostatním zpracovaným předmětům v době zpracování.

6.5 Jsou předměty dodávky neoddělitelně smíchány s jinými předměty, které nepatří společnosti HEUNISCH, nabývá společnost HEUNISCH spoluvlastnický podíl na novém předmětu v poměru hodnoty předmětů dodávky k ostatním smíšeným předmětům. Objednavatel uschovává spoluvlastnictví pro společnost HEUNISCH.

6.6 Objednatel nesmí předměty dodávky zastavit ani je postoupit jako jistinu. V případě zabavení, konfiskace nebo jiných dispozic třetími stranami je objednatel povinen neprodleně informovat společnost HEUNISCH a poskytnout jí veškeré informace a dokumenty nezbytné k ochraně jejích práv. Na existenci těchto majetkových vztah vůči společnosti HEUNISCH je nutné upozornit donucovací orgány, popřípadě třetí strany.

6.7 Společnost HEUNISCH se zavazuje, že jistiny, které jí náležejí, na žádost objednavatele uvolní natolik, nakolik realizovatelná hodnota jistin překročí zajišťované pohledávky o více než 10 %. Výběr uvolněných jistin je povinností společnosti HEUNISCH.

7 Rozsah dodávky, dodací doba, objem dodávek, vyšší moc

7.1 Podmínkou dodržení dohodnutých termínů dodání a termínů plnění je, aby byly vyjasněny veškeré technické otázky a aby byly včas splněny nebo přijaty platby nebo jiné závazky objednatele. Pokud se tak nestane, lhůta se odpovídajícím způsobem prodlužuje. Dodací lhůty se pozastaví na dobu trvání změn konstrukce a výrobků, které si objednatel vyžádá. Běží dál teprve poté, co objednatel potvrdí jejich přijetí.

7.2 Není-li dohodnuto jinak, je pro dodržení termínu dodání rozhodující oznámení společnosti HEUNISCH týkající se připravenosti k odeslání nebo vyzvednutí.

7.3 Společnost HEUNISCH dodá objednateli výrobky podle dodacích možností.

7.4 Částečné dodávky jsou přípustné, pokud z nich neplynou žádné nevýhody pro použití.

7.5 Dodací lhůta se prodlužuje o dobu trvání překážky v případě, že kupující poruší smlouvu způsobem, v jehož důsledku vznikla překážka dodání, jakož i v případě vyšší moci, stávky, nezaviněné nemožnosti dodat či nepříznivých povětrnostních podmínek.

7.6 Nadměrné nebo nedostatečné objemy související s výrobou jsou přípustné v toleranci 10 % celkového objemu zakázky. Sjednaná celková cena se upraví v závislosti na rozsahu těchto odchylek.

7.7 V případech vyšší moci a všech událostí, které se nacházejí mimo dosah vůle společnosti HEUNISCH a které nemůže ovlivnit, jako jsou přírodní katastrofy, pandemie, mobilizace, válka, nepokoje, stávky a výluky, úřední omezení dovozu a vývozu, nepředvídané překážky ve výrobě nebo dodávkách - u společnosti HEUNISCH nebo u jejích subdodavatelů - se dodací lhůta považuje za odpovídajícím způsobem prodlouženou. Společnost HEUNISCH bude objednatele co nejdříve informovat o začátku a konci těchto okolností.

7.8 V případě rámcových smluv bez dohody o době trvání, objemu výrobních dávek, množství dodávek a termínech přístupu může společnost HEUNISCH, pokud není písemně dohodnuto jinak, požadovat závazné ukotvení těchto podmínek nejpozději do 3 měsíců od uzavření rámcové smlouvy. Pokud objednatel tomuto požadavku nevyhoví do 3 týdnů, je společnost HEUNISCH oprávněna stanovit dvoutýdenní odkladnou lhůtu a po jejím uplynutí odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody.

7.9 Požadavky objednatele týkající se změny prodlužují dodací lhůtu, dokud společnost HEUNISCH neprověří všechny technické otázky a proveditelnost změn. Dodací lhůta se prodlužuje o dobu potřebnou k zavedení nových specifikací do výroby. Pokud by požadavkem na změnu došlo k přerušení probíhající výroby, může společnost HEUNISCH upřednostnit a dokončit jiné zakázky. Společnost HEUNISCH není povinna po dobu zpoždění udržovat volné výrobní kapacity.

7.10 Pokud si objednatel přeje, aby společnost HEUNISCH provedla případné zkoušky, je třeba dohodnout typ a rozsah takových zkoušek. Pokud se tak nestane před uzavřením smlouvy, nese náklady objednatel.

7.11 Má-li být dodávka provedena na základě vzorku zhotoveného společností HEUNISCH, musí objednatel tento vzorek zkontrolovat a schválit v závodě společnosti HEUNISCH neprodleně po oznámení o dokončení vzorku. Pokud ke schválení nedojde i přes stanovení přiměřené dodatečné lhůty z důvodů, za které je odpovědný objednatel, považuje se vzorek za schválený. Společnost HEUNISCH je pak oprávněna vzorek odeslat nebo uskladnit na náklady a riziko objednatele.

8 Přeprava, přechod rizika

8.1 Není-li v potvrzení objednávky uvedeno jinak, je dohodnuto dodání FCA výrobní místo HEUNISCH INCOTERMS 2020®.

8.2 Pro dodržení termínu dodání nebo dodací lhůty je rozhodující oznámení společnosti HEUNISCH týkající se připravenosti k odeslání nebo vyzvednutí.

8.3 Není-li dohodnuto jinak, objednatel zboží, u nějž bylo oznámeno, že je připravené k odeslání, převezme neprodleně. Pokud objednatel tuto povinnost poruší, je společnost HEUNISCH oprávněna podle svého uvážení odeslat zboží objednateli na jeho náklady nebo zboží uskladnit ve svých prostorách nebo u třetích stran na náklady a riziko partnera.

8.4 Riziko přechází na zákazníka v souladu s FCA výrobní místo HEUNISCH INCOTERMS 2020®. Pokud společnost HEUNISCH využívá zpracovatele a tento zpracovatel dodává přímo zákazníkovi, platí FCA INCOTERMS 2020® v místě podnikání zpracovatele.

8.5 Výše uvedená ustanovení týkající se přenosu rizika se použijí i tehdy, jestliže společnost HEUNISCH výjimečně převzala další služby, např. náklady na dopravu nebo doručení.

8.6 Pokud není zboží dodáno v souladu s FCA výrobní místo HEUNISCH INCOTERMS 2020®, přechází riziko, pokud není dohodnuto jinak, okamžikem předání zboží na první přepravní subjekt.

8.7 Objednatel osvobozuje společnost HEUNISCH od požadavků na zpětný odběr a recyklaci podle § 15 odst. 3 zákona o obalech (VerpackG). Splněním povinnosti zpětného odběru a recyklace může objednatel podle § 35 zákona o obalech (VerpackG) pověřit třetí osoby.

9 Ochranná práva

9.1 Objednatel se zavazuje neprodleně informovat společnost HEUNISCH o případných nárocích třetích osob na práva průmyslového vlastnictví k dodaným výrobkům a přenechat právní obranu společnosti HEUNISCH. Společnost HEUNISCH je oprávněna provádět na vlastní náklady nezbytné změny na základě majetkoprávních nároků třetích stran, a to i u dodaného a zaplaceného zboží.

9.2 Pokud je společnosti HEUNISCH zakázána výroba nebo dodávka třetí stranou s odkazem na právo průmyslového vlastnictví, které jí náleží, je společnost HEUNISCH oprávněna přerušit práci až do vyjasnění právní situace mezi objednatelem a třetí stranou, pokud za porušení práva průmyslového vlastnictví není odpovědná společnost HEUNISCH. Pokud nelze od společnosti HEUNISCH rozumně očekávat, že bude v zakázce pokračovat z důvodu prodlení, je oprávněna od smlouvy odstoupit.

9.3 Objednatel odpovídá vůči společnosti HEUNISCH za to, že poskytované služby jsou bez majetkových práv třetích stran. Zbavuje společnost HEUNISCH všech odpovídajících nároků třetích stran.

10 Odpovědnost za pozdní dodání

10.1 Pokud společnost HEUNISCH neplní svůj závazek dodávat zboží v souladu se smlouvou a pokud kupní smlouva, která je základem smluvního vztahu, představuje obchod na dodání do stanoveného data ve smyslu § 286 odst. 2 č. 4 BGB nebo § 376 HGB (německý obchodní zákoník) a pokud zájem objednatele na dalším plnění smlouvy nezanikl, je společnost HEUNISCH odpovědná v souladu se zákonnými ustanoveními, pokud nenese odpovědnost za porušení smlouvy.

10.2 Pokud společnost HEUNISCH neplní svůj závazek dodávat zboží v souladu se smlouvou, odpovídá v souladu se zákonnými ustanoveními, pokud objednatel uplatňuje nároky na náhradu škody, které se zakládají na úmyslu nebo hrubé nedbalosti ze strany zástupců nebo zprostředkovatelů společnosti HEUNISCH. Není-li společnosti HEUNISCH v rámci této odpovědnosti přičítáno žádné úmyslné porušení smlouvy, je odpovědnost za škodu omezena na předvídatelnou, obvykle vznikající škodu.

10.3 Pokud společnost HEUNISCH neplní svůj závazek dodávat zboží v souladu se smlouvou, odpovídá v souladu se zákonnými ustanoveními, pokud zaviněně poruší podstatnou smluvní povinnost. Není-li společnosti HEUNISCH v tomto případě přičítáno žádné úmyslné porušení smlouvy, je odpovědnost za škodu omezena na předvídatelnou, obvykle vznikající škodu.

10.4 Odpovědnost za zaviněnou újmu na životě, ublížení na těle nebo zdravotní újmu zůstává nedotčena.

10.5 Pokud není výše uvedeno jinak, je jakákoli další odpovědnost za opožděné dodání vyloučena.

11 Ručení za závady

11.1 Je-li výrobek specifikován, rozumí se bez věcných vad, pokud byly dodrženy uznané výrobní tolerance. Objednatel se může odvolávat na zamýšlené použití zboží pouze tehdy, pokud bylo výslovně písemně dohodnuto.

11.2 Informace a vyobrazení obsažené v prospektech a katalozích jsou přibližné hodnoty obvyklé v oboru, pokud nebyly společností HEUNISCH výslovně označeny jako závazné.

11.3 Pokud se požaduje, aby společnost HEUNISCH dodávala podle výkresů, specifikací, vzorků apod. od objednatele, riziko toho, zda budou uvedené podklady vhodné pro zamýšlené použití, přebírá objednatel. Rozhodující pro to, zda stav zboží odpovídá smlouvě, je okamžik přechodu rizika.

11.4 Pokud se strany nedohodnou jinak, má se za to, že zboží je v souladu se smlouvou, pokud je v souladu s předpisy země odeslání. Normativní požadavky v jiných zemích, než je země odeslání, je nutné dohodnout výslovně a písemně.

11.5 Společnost HEUNISCH neručí za věcné vady způsobené nevhodným nebo neodborným používáním, chybnou montáží nebo nesprávným uvedením do provozu objednatelem nebo třetími osobami, běžným opotřebením a chybným nebo nedbalým zacházením, ani za následky neodborných úprav nebo oprav provedených objednatelem nebo třetími osobami či takových úprav nebo oprav provedených bez jeho souhlasu. Totéž platí pro vady, které jen nepatrně snižují hodnotu nebo upotřebitelnost zboží.

11.6 § 434 odst. 3 věta 1 č. 1, 2.a) a 4 občanského zákoníku (BGB) neplatí, pokud jsou tato ustanovení v rozporu se smluvně dohodnutými vlastnostmi.

11.7 § 434 odst. 3 věta 1 č. 2 písm. b) občanského zákoníku (BGB) neplatí, pokud je v dohodě o vlastnostech výslovně upozorněno, že se dohoda o vlastnostech liší od veřejných prohlášení uvedených zejména v reklamě nebo na etiketě prodávajícího nebo jiného článku smluvního řetězce nebo z jejich pověření. To platí i v případě, že není podrobně uvedeno, která veřejná prohlášení jsou v rozporu s dohodou o vlastnostech.

11.8 Pokud se strany dohodly na protokolu o zkoušce prvního vzorku, mají výsledky zkoušek, které jsou uvedeny v protokolu o zkoušce, přednost jak před dohodnutými vlastnostmi ve smyslu § 434 odst. 2 č. 1 občanského zákoníku (BGB), tak také před objektivními požadavky ve smyslu § 434 odst. 3 věty 1 č. 3 občanského zákoníku (BGB), pokud protokol o zkoušce prvního vzorku schválil zákazník.

11.9 K obvyklým vlastnostem podle § 434 odst. 3 věty 1 č. 2 občanského zákoníku (BGB) patří množství, kvalita a další vlastnosti věci včetně její trvanlivosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, pokud to není v rozporu se smluvní dohodou o vlastnostech.

11.10 Zjevné vady je nutné společnosti HEUNISCH neprodleně oznámit a reklamovat je. Pokud se vyskytne vada, za kterou odpovídá společnost HEUNISCH, může si společnost HEUNISCH vybrat mezi odstraněním vady nebo náhradní dodávkou. V případě dodatečného plnění je společnost HEUNISCH povinna uhradit veškeré výdaje, které vznikly za účelem odstranění vad, zejména náklady na dopravu, cestovní, pracovní a materiální náklady, pokud se tyto náklady nezvýší tím, že se předmět koupě přepravoval na jiné místo, než bylo místo plnění. Pokud se společnost HEUNISCH rozhodne pro odstranění vady, je zapotřebí, aby objednatel na žádost společnosti HEUNISCH věc dal pro odstranění vad k dispozici v závodě výrobce.

11.11 Pokud se dodatečné plnění nezdaří, je objednatel oprávněn podle svého uvážení požadovat odstoupení od smlouvy nebo snížení kupní ceny.

11.12 Pokud objednatel vadnou věc instaloval do jiné věci nebo ji připevnil k jiné věci v souladu s jejím typem a určením, je společnost HEUNISCH povinna v rámci dodatečného plnění uhradit objednateli nezbytné náklady na odstranění vadné věci či instalaci nebo připevnění opravené věci nebo věci dodané v bezvadném stavu. Výše uvedené neplatí, pokud společnost HEUNISCH může odmítnout druh dodatečného plnění zvolený objednatelem v souladu s § 439 odst. 4 BGB. Společnost HEUNISCH může odmítnout druh dodatečného plnění zvolený objednatelem mimo jiné tehdy, pokud náklady na dodatečné plnění přesáhnou 150 % hodnoty zboží ve stavu bez vad.

11.13 Společnost HEUNISCH odpovídá za vady podle zákonných ustanovení, pokud vadu podvodně zatajila nebo převzala záruku za charakteristiku věci.

11.14 Společnost HEUNISCH odpovídá za vady v souladu se zákonnými ustanoveními, pokud objednatel uplatňuje nároky na náhradu škody, které se zakládají na úmyslu nebo hrubé nedbalosti ze strany zástupců nebo zprostředkovatelů společnosti HEUNISCH. Není-li společnosti HEUNISCH v rámci odpovědnosti za vady přičítáno žádné úmyslné porušení smlouvy, je odpovědnost za škodu omezena na předvídatelnou, obvykle vznikající škodu.

11.15 Společnost HEUNISCH odpovídá za vady podle zákonných ustanovení, pokud zaviněně poruší podstatnou smluvní povinnost. Není-li společnosti HEUNISCH v tomto případě přičítáno žádné úmyslné porušení smlouvy, je odpovědnost za škodu omezena na předvídatelnou, obvykle vznikající škodu.

11.16 Odpovědnost za vady kvůli zaviněné újmě na životě, ublížení na těle nebo zdravotní újmě zůstává nedotčena, stejně jako odpovědnost podle zákona o odpovědnosti za výrobek (Produkthaftungsgesetz).

11.17 Není-li výše uvedeno jinak, je odpovědnost za vady vyloučena.

11.18 Nároky podle § 437 BGB se promlčují po dvanácti měsících od přechodu rizika, ledaže byly dotyčné výrobky použity pro stavbu v souladu s jejich obvyklým způsobem použití a způsobily vadu této stavby.

11.19 Promlčecí lhůta v případě dodacího regresu podle § 478, § 479 BGB zůstává nedotčena; činí pět let a počítá se od dodání vadné věci.

12 Celkové závazky

12.1 Společnost HEUNISCH odpovídá za další nároky na náhradu škody – bez ohledu na právní povahu uplatněného nároku, zejména za nároky vyplývající ze zavinění při uzavření smlouvy, z jiných porušení povinností nebo z deliktních nároků na náhradu majetkové škody podle § 823 BGB – v souladu s oddíly 11.10, 11.11 a 11.12. V ostatních případech je odpovědnost nad daný rámec vyloučena.

12.2 Pokud je odpovědnost za náhradu škody společnosti HEUNISCH na základě tohoto oddílu vyloučena nebo omezena, platí to i s ohledem na osobní odpovědnost za náhradu škody zaměstnanců, spolupracovníků, zástupců a osob pomáhajících uskutečňovat plnění společnosti HEUNISCH.

12.3 Na promlčení všech nároků, které nejsou promlčeny z důvodu vady věci, se vztahuje lhůta pro vyloučení v trvání 18měsíční. Počíná běžet od okamžiku, kdy se objednatel o dané situaci dozvěděl, popřípadě kdy se objednatel měl o škodě a o tom, kdo ji způsobil, dovědět bez hrubé nedbalosti.

13 Nářadí, provozní prostředky

13.1 Pokud objednatel poskytuje společnosti HEUNISCH modely nebo výrobní zařízení (např. slévárenské formy, šablony a jádrové boxy) (dále jen "zařízení"), je zapotřebí, aby byly společnosti HEUNISCH zaslány zdarma. Společnost HEUNISCH může požadovat, aby si objednatel taková zařízení kdykoli vyzvedl. Pokud příslušné žádosti nevyhoví do 3 měsíců, je společnost HEUNISCH oprávněna je objednateli na jeho náklady vrátit. Náklady na údržbu a požadované úpravy nese objednatel.

13.2 Objednatel odpovídá za technicky správnou konstrukci a za takové provedení zařízení, které zajišťuje výrobní účel, avšak společnost HEUNISCH je oprávněna provést změny z důvodu způsobených slévárenskou technologií. Společnost HEUNISCH není povinna bez zvláštní dohody kontrolovat shodu dodaného zařízení s přiloženými výkresy nebo vzorky.

13.3 Pokud společnost HEUNISCH na žádost objednatele vyrobí nebo pořídí modely nebo výrobní zařízení související s obrobky, je zapotřebí, aby objednatel společnosti HEUNISCH nahradil náklady, které jí v této souvislosti vznikly. Pokud nebyly náklady účtovány v plné výši, nese objednatel rovněž zbytkové náklady, pokud neodebere množství, jehož odebrání předpokládal v době uzavření smlouvy. Modely a výrobní zařízení vyrobené nebo pořízené společností HEUNISCH zůstávají jejím majetkem. Po dobu trvání smlouvy používají výhradně pro účely dodávek vůči objednateli. Pokud od poslední dodávky uplynuly 3 roky, není společnost HEUNISCH povinna k dalšímu skladování.

13.4 Pokud objednatel během doby výroby nástrojů nebo zařízení pozastaví nebo ukončí konkrétní spolupráci, nese veškeré do té doby vzniklé výrobní náklady.

13.5 Pokud není výslovně písemně dohodnuto jinak, zůstávají nástroje nebo zařízení vyrobené nebo pořízené společností HEUNISCH majetkem společnosti HEUNISCH.

13.6 Pokud je dohodnuto, že se objednatel stává vlastníkem modelů a výrobních zařízení vyrobených nebo pořízených společností HEUNISCH, přechází na něj vlastnictví po úplném zaplacení kupní ceny. Předání modelů a výrobních zařízení vyrobených nebo pořízených společností HEUNISCH je nahrazeno tím, že je objednatel bezplatně předá společnosti HEUNISCH do užívání. Objednatel může tento převodní vztah ukončit nejdříve 2 roky po převodu vlastnictví, pokud nebyly uzavřeny žádné další dohody.

13.7 Náklady na nástroje nebo podíly na nákladech na nástroje se v zásadě fakturují odděleně od hodnoty zboží. Není-li dohodnuto jinak, je zapotřebí je uhradit při zaslání prvního vzorku, nebo není-li takový vzorek požadován, při první dodávce zboží.

13.8 Společnost HEUNISCH se zavazuje skladovat nářadí nebo zařízení pro objednatele po dobu 3 let od poslední dodávky. Pokud objednatel před uplynutím této lhůty sdělí, že objednávky budou učiněny v období až jednoho dalšího roku, je společnost HEUNISCH povinna zboží po tuto dobu skladovat. V opačném případě může s příslušným nástrojem nebo zařízením volně nakládat.

13.9 S veškerými modely a výrobními zařízeními, které má HEUNISCH v držení, společnost zachází se stejnou péčí, jakou je zvyklá uplatňovat ve svých vlastních záležitostech. Na žádost objednatele je společnost HEUNISCH povinna modely a zařízení ve vlastnictví objednatele pojistit, a to na jeho náklady.

13.10 Pokud se dodávky realizují na základě výkresů nebo jiných informací poskytnutých objednatelem a pokud tak dojde k porušení práv průmyslového vlastnictví třetích stran, odškodní objednatel společnost HEUNISCH za veškeré nároky v této souvislosti.

13.11 Výkresy a podklady předané objednateli, stejně jako návrhy na výhodnou konstrukci a výrobu odlitků, se nesmějí předávat třetím osobám a společnost HEUNISCH si je může kdykoli vyžádat zpět. Licenční nároky objednatele založené na právech průmyslového vlastnictví k modelům a výrobním zařízením zaslaným nebo vyrobeným či pořízeným z jeho požadavku jsou vyloučeny, pokud je společnost HEUNISCH používá v souladu se smlouvou.

13.12 Pokud objednatel požaduje vydání nástroje nebo zařízení, vzdává se tím současně dodávky dílů, pro jejichž výrobu společnost HEUNISCH nástroj nebo zařízení potřebuje (např. sériové nebo náhradní díly). Společnost HEUNISCH toto vzdání se přijímá.

14 Díly určené k odlití

14.1 Díly určené k odlití se dodávají zdarma; musí být rozměrově přesné a připravené k odlití. Případné náklady na zpracování hradí objednatel.

14.2 Počet odlévaných dílů musí přiměřeně převyšovat počet objednaných odlitků.

15 Protinároky, přenositelnost

15.1 Objednatel má právo na započtení pouze v případě, že jeho protipohledávky jsou právně prokázané, nesporné nebo uznané společností HEUNISCH. Kromě toho je objednatel oprávněn uplatnit zadržovací právo pouze v případě, že se jeho protinárok zakládá na stejném smluvním vztahu.

15.2 Práva ze smluv, které objednatel uzavřel se společností HEUNISCH, může objednatel postoupit pouze s jejím souhlasem.

16 Právo společnosti HEUNISCH na odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy na dobu neurčitou

16.1 V případě nepředvídané události, za kterou společnost HEUNISCH nenese odpovědnost a která podstatně mění hospodářský význam nebo obsah plnění nebo má podstatný vliv na činnost společnosti HEUNISCH, a v případě nemožnosti, která se projeví následně a za kterou společnost HEUNISCH nenese odpovědnost, je společnost HEUNISCH oprávněna od smlouvy zcela nebo zčásti odstoupit, ledaže lze rozumně předpokládat, že objednatel částečné odstoupení nepřijme. Tímto ustanovením nejsou dotčena další zákonná práva na odstoupení od smlouvy.

16.2 Nároky na náhradu škody ze strany objednatele v důsledku takového odstoupení od smlouvy se neexistují. Pokud si společnost HEUNISCH přeje využít práva na odstoupení od smlouvy, musí o tom objednatele informovat, a to i v případě, že se zákazníkem bylo původně dohodnuto prodloužení dodací lhůty.

16.3 Smlouvy na dobu neurčitou může společnost HEUNISCH vypovědět s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

17 Ochrana údajů

17.1 Objednatel se zavazuje, že od všech osob, které jeho jménem nebo z jeho pověření komunikují se společností HEUNISCH, získá právně účinná prohlášení, na jejichž základě tyto osoby prohlásí, že souhlasí s tím, aby společnost HEUNISCH shromažďovala, archivovala, zpracovávala a používala osobní údaje těchto osob pro účely zpracování a vyřizování již uzavřených a probíhajících obchodních transakcí, pro účely uzavírání nových smluv nebo pro obdobné obchodní kontakty. Osobními údaji se v této souvislosti rozumí zejména kontaktní údaje jako jsou: Jméno, adresa, pozice ve společnosti, telefonní číslo, e-mailová adresa atd., jakož i údaje o speciálních znalostech, místě a čase schůzek a podobné údaje.

17.2 Objednatel se zavazuje, že od všech osob, které jeho jménem nebo z jeho pověření komunikují, získá právně účinná prohlášení, na jejichž základě tyto osoby výslovně prohlásí, že souhlasí s tím, aby společnost HEUNISCH předávala třetím osobám osobní údaje těchto osob pro účely zpracování a vyřizování již uzavřených a probíhajících obchodních transakcí, pro účely uzavírání nových smluv nebo pro obdobné obchodní kontakty.

17.3 Objednatel se zavazuje, že od všech osob, které jeho jménem nebo z jeho pověření komunikují se společností HEUNISCH, získá právně účinná prohlášení, na jejichž základě tyto osoby výslovně prohlásí, že souhlasí s tím, že společnost HEUNISCH musí vymazat osobní údaje těchto osob pouze na výslovné vyžádání dotčené osoby.

17.4 Právně účinné ve smyslu výše uvedených ustanovení znamená, že objednatel musí samostatně určit předpoklady účinného prohlášení, které vyžaduje zákon o ochraně osobních údajů a obecné závazkové právo.

17.5 Pokud objednatel výše uvedená prohlášení nemá, je povinen na to společnost HEUNISCH výslovně písemně upozornit.

17.6 Pokud objednatel poruší výše uvedenou informační povinnost nebo pokud se následně ukáže, že prohlášení získaná od objednatele jsou zcela nebo zčásti neúčinná, osvobodí objednatel společnost HEUNISCH od pohledávek vznesených třetími stranami vůči společnosti HEUNISCH v souvislosti s těmito porušeními smlouvy. Zákonné nároky na náhradu škody, které společnosti HEUNISCH v této souvislosti náleží, zůstávají nedotčeny.

17.7 Ve všech ostatních ohledech bude společnost HEUNISCH nakládat s osobními údaji objednatele v souladu se základním nařízením EU o ochraně osobních údajů a spolkovým zákonem o ochraně osobních údajů.

18 Místo plnění, soudní příslušnost, ostatní

18.1 Pokud není výslovně dohodnuto jinak, rozumí se místem plnění sídlo společnosti HEUNISCH.

18.2 Místně příslušným je soud příslušný pro společnost HEUNISCH. Společnost HEUNISCH je však oprávněna žalovat objednatele i v jakémkoli jiném přípustném místě soudní příslušnosti.

18.3 Pokud by některé ustanovení nebo část ustanovení těchto podmínek byla neúčinná nebo se takovým stala, zůstávají ostatní ustanovení, popřípadě zbývající část daného ustanovení účinná.

19 Mezinárodní dodavatel

Pokud má objednatel svou pobočku v zahraničí, kromě toho a popřípadě odchylně od výše uvedeného následující platí:

19.1 S vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se použije výhradně německé právo.

19.2 Jazykem smluv je němčina, volitelně angličtina. Pokud smluvní strany používají ještě i jiný jazyk, má přednost německé, popřípadě anglické znění.

Upozornění:

Společnost HEUNISCH uchovává osobní údaje objednatele, přičemž jsou dodržovány právní předpisy. Údaje se ukládají za účelem zpracování a vyřizování již uzavřených obchodních transakcí a probíhajících obchodů, za účelem sjednání nových smluv, popřípadě za účelem podobných obchodních kontaktů.

Objednatel a jeho zaměstnanci si v rámci zákonných ustanovení mohou vyžádat informace týkající se osobních údajů, které o něm nebo o nich dodavatel uchovává.

Pokud objednatel nebo jeho zaměstnanec zjistí v jednání společnosti HEUNISCH porušení platných právních předpisů, měl by se obrátit přímo na společnost HEUNISCH. V případě oprávněné stížnosti společnost HEUNISCH takovou praxi, při níž dochází k porušování předpisů, okamžitě ukončí. V takových případech není nutné varování ani uplatnění soudního postupu. Pokud objednatel uplatní takové porušení platných právních předpisů formou varování nebo u soudu, společnost HEUNISCH upozorňuje, že náklady z toho plynoucí musí nést objednatel sám, protože nehrozí nebezpečí opakování.

 

© 2022 Gießerei HEUNISCH GmbH