Všeobecné dodací a platební podmínky HEUNISCH

(Vydání 2011)

Gießerei HEUNISCH GmbH
Gießerei HEUNISCH, Steinach GmbH
Slévárna HEUNISCH, s.r.o.
Slévárna HEUNISCH Brno, s.r.o.

Zboží a služby budeme dodávat pouze v souladu s všeobecnými podmínkami uvedenými v následujícím textu. Jiné termíny a podmínky uvedené zákazníkem nebudou uplatněny, i když o nich můžeme být informování a dodávka bude uskutečněna bez výhrad. Naše všeobecné podmínky se nebudou vztahovat na zákazníky ve smyslu čl. 13 BGB. Obdobně se budou vztahovat na jakýkoli budoucí každodenní obchod uzavřený se zákazníkem. Jakékoli a všechny dohody týkající se realizace smlouvy uzavřené mezi námi a zákazníkem musí být stanovený ve zmíněné smlouvě. Úpravy a dodatky ke smlouvě musí být stanoveny písemně.

1. Uzavření a rozsah smlouvy
a) Nabídky, které předložíme, nebudou závazné, pokud není uvedeno jinak v potvrzení objednávky nebo ve výslovném písemném prohlášení, které vyhotovíme. Smlouva může být považována za uzavřenou, teprve až vystavíme písemné potvrzení nebo ji začneme plnit.
b) Pokud to není výslovně prohlášeno za závazné, jakékoli informace uváděné v prospektech a katalozích včetně fotografií, nákresů, váhy a rozměrů budou přibližné v souladu s běžnou praxí v oboru.
c) Vyhrazujeme si veškerá majetková práva k fotografiím, prospektům, cenovým odhadům a dalším dokumentům. S dokumentací nesmí být seznamovány třetí osoby. To platí zejména pro písemné dokumenty výslovně označené jako „důvěrné“, s kterými nesmějí být seznamovány třetí osoby bez našeho výslovného písemného souhlasu.

2. Ceny, platební podmínky
a) Naše ceny budou uváděny ze závodu plus balné, přepravné, poštovné, pojištění a DPH v aktuální sazbě.
b) V případě jakékoli podstatné změny, ke které dojde u cen týkajících se objednávek po uzavření smlouvy, strany se dohodnou na úpravě.
c) V případě neexistence dohod musí být naše faktury uhrazeny ihned a v plné výši.
d) Zákazník bude mít právo odečíst nebo vyrovnat platby vůči jakýmkoli nárokům, které zákazník může mít, pouze v rozsahu zdůvodněném nepopiratelnými nebo právně vymahatelnými nároky.
e) Pokud by se prokázalo, že zboží, které jsme dodali, je vadné, zákazník bude přesto povinen zaplatit za jakékoli zboží, které je prokazatelně bez vad, ledaže by o výslednou nekompletní zásilku neměl zájem.
f) Pokud je to výslovně dohodnuto předem písemně, přijmeme místo platby diskontovatelné zdaněné směnky. Směnky a šeky budou připsány zákazníkovi na základě inkasa s odečtením jakýchkoli výdajů v den, od kterého budeme mít platbu k dispozici.
g) Pokud bychom byli povinni provést dodávku předem a zjistili bychom po uzavření smlouvy, že úhrada našich pohledávek je ohrožena pro nedostatek prostředků ze strany zákazníka, kromě uplatnění svých zákonných nároků na základě našeho práva ponechat si dodané výrobky ve svém vlastnictví, jak je uvedeno v čl. 9, zakážeme zákazníkovi prodávat nebo zpracovávat dodané zboží, budeme požadovat buď vrácení samotného zboží nebo jeho nepřímé držení na náklady zákazníka a zrušíme jakýkoli převod přímým inkasem za předpokladu, že budou uplatněny podmínky uvedené v čl. 9 odst. h) v takových případech nám zákazník tímto prozíravě udělí souhlas, se vstupem do jeho prostorů, abychom si námi dodané zboží vzali zpět. Zpětné převzetí zboží do vlastnictví bude se bude rovnat zrušení příslušné smlouvy jedině tehdy, pokud to oznámíme.
h) Po náležitém písemném oznámení budeme mít právo pozastavit plnění smlouvy v případě zpoždění plateb do té doby, dokud neobdržíme úhradu. Po stanovení přiměřené lhůty na splnění budeme mít v takovém případě právo odstoupit od smlouvy.

3. Termín dodání
a) Počínaje dnem našeho potvrzení objednávky termín dodání začne, teprve až budou vyjasněny všechny záležitosti týkající se uskutečnění smlouvy a budou splněny jakékoli další podmínky, které má zákazník splnit; totéž po provedení příslušných změn platí pro dodací lhůty. Dodávky před stanoveným termínem a částečné dodávky budou přípustné, pokud to není pro zákazníka nepřijatelné. Datum dodávky bude den, kdy je podána zpráva, že zásilka je připravena k odeslání, nebo případně den, kdy je expedována. Pokud neexistuje dohoda a smluvní požadavky v opačném smyslu, žádný harmonogram dodávek, který uvádíme, nebude závazný.
b) Aniž by tím byla dotčena naše práva týkající se jakéhokoli zpoždění plnění na straně zákazníka, data a termíny uvedené v dohodnutém harmonogramu dodávky budou odloženy a/nebo prodlouženy na dobu, po kterou zákazník neplní své povinnosti. V případě, že zákazník nepřijme dodávku nebo z vlastní viny nesplní některé závazky spolupráce, budeme mít právo požadovat náhradu za jakékoli vzniklé ztráty včetně neplánovaných výdajů. V takových případech odpovědnost za jakékoli riziko nezaviněného zničení nebo poškození zásilky přejde na zákazníka okamžikem, kdy zákazník dodávku nepřijme.
c) V případě jakéhokoli nesplnění z naší strany může zákazník udělit přiměřený odklad současně s výslovným uvedením, že přijetí zboží, které mělo být dodáno, nebo služeb, které měly být poskytnuty, bude odmítnuto po uplynutí řečeného termínu, po kterém bude mít zákazník právo odstoupit od smlouvy.
d) Na naši žádost bude zákazník povinen vyjádřit se v přiměřené lhůtě, zda zamýšlí odstoupit od smlouvy z důvodů opožděné dodávky a/nebo nárokovat náhradu škod namísto plnění nebo případně trvat na dodávce.

4. Postupné dodávky, dlouhodobé a rámcové smlouvy
a) Smlouvy na dobu neurčitou mohou být ukončeny šestiměsíční výpovědní lhůtou, která platí od konce měsíce.
b) V případě, že se cena práce, materiálu nebo energie po prvních čtyřech týdnech dlouhodobé smlouvy (ve smyslu smlouvy s trváním 12 a více měsíců nebo smlouvy na dobu neurčitou) výrazně změní, mohou obě strany požádat o nové stanovení ceny v rámci přiměřené lhůty na výpočet těchto změn.
c) Naše ceny budou pevné na základě dohodnutých objemů objednávek. V případě, že neexistují závazné dohody o objemu objednávek, bude základem pro objednávky dohodnutý cílový objem. Pokud by skutečné objednávky nedosáhly výše dohodnuté objednávky nebo cílového objemu, budeme mít právo zvýšit v přiměřených mezích jednotkovou cenu. V případě, že dohodnutý objem zákazníkovy objednávky převyšují, a pokud s tím souhlasíme, zákazník může žádat o snížení ceny v přiměřených mezích za předpokladu, že tento úmysl je vyjádřen písemně alespoň 2 měsíce před dohodnutým datem dodávky. Zvýšení nebo snížení skutečné cen bude stanoveno na základě údajů z naší kalkulace.
d) Pokud neexistuje dohoda v opačném smyslu, bude zákazník povinen předložit objednávky, tzv. call orders, podle smlouvy o dodávce nejpozději 3 měsíce před datem dodávky s přesným uvedením požadovaného množství. Jakékoli dodatečné výdaje způsobené opožděným zadáním objednávky nebo následnými změnami prováděnými zákazníkem v načasování nebo v množství uvedeném ve výzvě ponese zákazník ve výši, kterou budeme fakturovat.
e) Ve smlouvách na postupné dodávky bude přípustné zvýšení nebo snížení dodávek ve výši 10 % nad nebo pod původně objednaný objem vzhledem k zvláštním vlastnostem procesu odlévání. f) Celková cena se změní, aby odrážela celkové množství.

5. Vyšší moc; další překážky
a) V případě vyšší moci, průmyslových sporů, zastavení provozu nebo oficiálních zásahů budeme mít právo pozdržet dodávku, dokud tyto překážky přetrvávají, a rovněž po přiměřenou dobu pro následné obnovení; případně můžeme odstoupit od celé příslušné smlouvy nebo její části z důvodu částečného neplnění.
b) Obdobně jako u vyšší moci nám mohou nepředvídatelné okolnosti, jako například přerušení výroby, vadné výrobky a přepracování znemožnit dodání včas navzdory veškerému přiměřenému úsilí; každý takový případ zdokumentujeme.

6. Prohlídka; Přijetí
a) V případě dohody o přijímací zkoušce musí být rozsah a podmínky této zkoušky určeny v době uzavírání smlouvy.
b) Pokud taková dohoda neexistuje, přijímací zkouška bude prováděna v rozsahu a za podmínek, které běžně používáme. Totéž platí pro počáteční prohlídku vzorků.

7. Rozměry, váha, objem
a) Neshoda v rozměrech, váze a objemu bude přípustná v rámci stanoveném obvyklou tolerancí, příslušnými předpisy DIN a technickými parametry odlévání. Žádné specifikace váhy a rozměrů uvedené v našich cenových nabídkách a potvrzeních objednávky nepředstavují záruky jakosti.
b) Faktury budou vystaveny na základě námi stanovené váhy a množství.

8. Přeprava; převzetí rizik
a) Pokud neexistují písemné dohody v opačném smyslu, veškeré dodávky budou prováděny „ze závodu“ (Incoterms 2010), a to i v případě, pokud jsme zavázáni nést dopravní náklady. b) Dopravní pojištění na dodávky uzavřeme pouze na výslovnou žádost zákazníka; jakékoli související náklady ponese zákazník.
c) Zásilky označené jako připravené k odeslání, budou okamžitě přijaty; pokud tomu tak není, můžeme dle vlastního uvážení buď tyto zásilky okamžitě expedovat nebo je uskladnit na náklady a riziko zákazníka v běžných sazbách nákladní přepravy. Poslední jmenovaná varianta bude pro nás otevřená dokonce i tehdy, pokud se prokáže, že je nemožné přepravit zásilku v souladu s našimi závazky nikoli z naší viny. Zásilky budou považovány za doručené jeden týden po jejich uložení ve skladu.
d) Pokud neexistují konkrétní pokyny, dopravní prostředky a dopravní trasy vybereme my dle vlastního uvážení.
e) I kdybychom se zavázali obstarat přepravu zásilky, související rizika přejdou na zákazníka při předání na železnici nebo spediční společnosti k přepravě a/nebo jeden týden po jejím prvním uložení ve skladu nebo nejpozději v době, kdy opouští naše prostory nebo skladovací zařízení.

9. Rezervace vlastnictví
a) Veškeré dodané zboží zůstane v našem vlastnictví (podmíněné zboží) do vyřešení všech pohledávek vyplývajících z příslušného obchodního vztahu, zejména včetně jakýchkoli nevyrovnaných pohledávek z dřívějších transakcí. Výše uvedené se vztahuje také na platby provedené pro vyrovnání konkrétně určených pohledávek. V případě zpoždění zákazníkových plateb můžeme požadovat vrácení jakéhokoli zboží dodaného na náklady zákazníka. Výše uvedené se však nebude vztahovat na případ podaného návrhu na insolvenční řízení vůči zákazníkovi nebo jeho zahájení, v takovém případě bychom neměli právo na okamžité vrácení našeho zboží.
b) Jakékoli opětovné převzetí zboží do vlastnictví a/nebo uplatnění našich vlastnických práv neznamená naše odstoupení od příslušné smlouvy, pokud toto odstoupení výslovně neprohlásíme.
c) Zákazník zpracuje pouze zboží dodané naším jménem. V případě, že do výrobku bylo začleněno spolu s jiným zbožím i podmíněné zboží, získáváme tímto podíl v takto vyrobených výrobcích v poměru fakturační hodnoty našeho zboží vůči fakturační hodnotě jiných předmětů začleněných do výrobku během výroby.
d) V případě, že naše vlastnická práva ztratí platnost, protože dodané zboží bylo sloučeno nebo promícháno s jiným, zákazník tímto prozíravě souhlasí s převodem svých vlastnických práv k tomuto nově vyrobenému předmětu na nás v poměru k fakturační hodnotě našeho podmíněného zboží a uvedené předměty pro nás uschová bez poplatků. Předměty, ke kterým takto můžeme získat spoluvlastnická práva, budou považovány za podmíněné zboží ve smyslu odst. a).
e) Zákazník může prodávat podmíněné zboží pouze v běžném obchodním styku za předpokladu, že zákazník není v prodlení s placením, a za předpokladu, že nároky v jakýchkoli pohledávkách jsou převedeny na nás v souladu s odst. f) a g). Zákazník nebude oprávněn žádným způsobem disponovat s podmíněným zbožím.
f) Zákazník prozíravě souhlasí s postoupením jakýchkoli pohledávek z tohoto odprodeje podmíněného zboží nám. Tyto pohledávky mohou být použity jako záruka do stejného rozsahu jako podmíněné zboží.
g) V případě, že zákazník prodá podmíněné zboží společně s jiným zbožím, které jsme nedodali, jakékoli pohledávky z tohoto odprodeje nám budu postoupeny pouze ve výši fakturační hodnoty skutečně prodaného podmíněného zboží. Pokud by bylo prodáno zboží, v kterém si ponecháváme podíl v souladu s odst. b), pohledávky budou postoupeny v poměru k hodnotě uvedeného podílu.
h) Zákazník bude oprávněn inkasovat jakékoli nevyrovnané částky z prodeje podle odst. e) a f), pokud a dokud nevzneseme námitku. V případech vyjmenovaných v čl. 2 budeme oprávněni vznášet námitky vůči takovému inkasování, pokud jakékoli platby, které má zákazník uhradit, jsou v prodlení, bylo zahájeno insolvenční řízení vůči zákazníkovi nebo zákazník pozastavil platbu. V těchto případech nás bude zákazník bez dalšího odkladu informovat o jakýchkoli postoupených pohledávkách a svých dlužnících, včetně nezbytných údajů pro inkasování, předá všechny příslušné dokumenty a informuje dlužníky o postoupení jejich dlužných částek. Zákazník nebude oprávněn disponovat s těmito pohledávkami žádným jiným způsobem.
i) Pokud by hodnota záruky přesáhla celkovou hodnotu příslušných pohledávek o více než 20 %, budeme povinni uvolnit určité části záruky dle svého uvážení. Zákazník neprodleně oznámí jakýkoli případ zadržení nebo obstavení záruky třetími osobami.

10. Odpovědnost za vady
a) Tímto zaručujeme, že jakékoli námi dodané komponenty budou bez vad, jak je stanoveno v jakýchkoli technických specifikacích včetně smlouvy formou odkazu. Zákazník bude odpovídat za zajištění, aby byly výrobky správně navrženy, aby byly dodržovány bezpečnostní předpisy, aby byly správně zvoleny materiály a postupy zkoušek a aby technické specifikace a technické dokumenty a výkresy nám předané neobsahovaly chyby a opomenutí, zejména s ohledem na jejich zamýšlené užití. Zákazník bude dále odpovídat za provozuschopnost jakéhokoli poskytnutého výrobního zařízení, a to i v případě jakýchkoli námi navržených úprav zaváděných se souhlasem zákazníka. Konečně zákazník zaručuje, že zákazníkovy informace neporuší žádná vlastnická nebo jiná práva třetích osob. Shodnost výrobku se smluvními požadavky bude definitivně stanovena v době převzetí rizik.
b) Neponeseme odpovědnost za zanedbatelné neshody s dohodnutými požadavky na řemeslné zpracování, zanedbatelné snížení vhodnosti výrobku k užití nebo jiné vady způsobené nevhodným nebo neodborným zacházením, chybným sestavením a/nebo uvedením do provozu nebo za vliv přirozeného opotřebení a odření. V případě neodborné manipulace s výrobky nebo jejich opravy zákazníkem nebo třetími osobami neponeseme odpovědnost za jakékoli výše uvedené vady ani za jejich důsledky.
c) Zákazník předá písemné informace o jakýchkoli zjevných vadách bezprostředně po převzetí zboží na místě určení, zatímco skryté vady budou nahlášeny bezprostředně po jejich objevení.
d) Jakékoli dohody o přijetí nebo počátečních prohlídkách vzorků podle článku 6 automaticky zabraňují následným reklamacím vad, které mohly být při těchto prohlídkách zjištěny.
e) Musí nám být dána příležitost prověřit jakékoli vady nahlášené zákazníkem. V naléhavých případech, tj. kdykoli je ohrožena provozní bezpečnost výrobku nebo zákazníkovi hrozí rozsáhlá újma, jakékoli nahlášené vady prověříme bez prodlení. Jakékoli vadné zboží na žádost ihned vyměníme. Pokud zákazník nesplní tyto povinnosti nebo pokud zboží, které bylo dříve nahlášeno jako vadné, bylo zákazníkem jakkoli upraveno, zákazník ztratí právo požadovat náhradu škody.
f) Pokud včas prověříme nahlášenou vadu, můžeme dle vlastního uvážení dotčené výrobky buď opravit nebo dodat náhradní bez vad.
g) Pokud nesplníme své povinnosti plynoucí ze záruky v plné míře nebo v přiměřené lhůtě nebo pokud naše úsilí o opravu je zatím neúspěšné, může nám zákazník jako poslední možnost poskytnout dodatečnou lhůtu na splnění našich závazků. Stanovení dodatečné lhůty může být opomenuto, pokud by se ukázalo, že je pro zákazníka nepřijatelné. Poté, co termín uplyne bez úspěchu, může se zákazník dle svého uvážení rozhodnout požádat o snížení ceny, odstoupit od smlouvy, opravit výrobky vlastními silami nebo pověřit třetí stranu provedením nezbytných oprav na naše vlastní náklady a rizika. Jakmile budou úspěšně provedeny opravy, buď zákazníkem nebo třetí stranou, zákazník nebude mít právo na žádné další reklamace, až mu proplatíme příslušné náklady.
h) Jakékoli zákazníkovy pohledávky týkající se náhrady výdajů vzniklých v souvislosti s opravou vad proto, že předmětné výrobky musely být dopraveny do jiného místa, budou nepřípustné, jelikož celkové náklady tím budou zvýšeny, pokud uvedená doprava neodpovídá smluvnímu užití výrobku.
i) Zákazníkovy nároky na náhradu škod vůči nám budou přípustné pouze vzhledem k tomu, že nebyla uzavřena žádná dohoda rozšiřující zákonný rozsah náhrady škody mezi zákazníkem a výrobcem původního zařízení.
j) Jak je uvedeno v čl. 13, nebude přijata žádná další odpovědnost.
k) Zákazník bude odpovědný za předvedení existence vady.

11. Výrobní zařízení související s objednávkou; zalité díly
a) Výrobní zařízení související s objednávkou, mimo jiné předlohy, šablony, jaderníky, formy, licí nástroje, výstroj a měřidla poskytnutá zákazníkem nám budou dopravena zdarma. Jakékoli výrobní zařízení dodané zákazníkem zkontrolujeme, zda odpovídá smluvním specifikacím, výkresům nebo šablonám jedině tehdy, pokud to bude výslovně dohodnuto. Výrobní zařízení poskytnuté zákazníkem můžeme upravit, pokud se to bude jevit nezbytné z technických příčin a pokud to neznamená úpravu výrobku.
b) Zákazník ponese náklady na úpravu, servis a náhradu tohoto výrobního zařízení.
c) S výrobním zařízením poskytnutým zákazníkem budeme zacházet a udržovat ho se stejnou péčí, jakou věnujeme svému vlastnímu zařízení. Nebudeme však odpovídat za náhodné zničení nebo pokažení tohoto zařízení, ani nebudeme povinni toto zařízení pojistit.
d) Smluvní strany tímto berou na vědomí a souhlasí, že vlastnictví výrobního zařízení souvisejícího s objednávkou, které zhotovíme nebo opatříme na zákazníkovu žádost, bude převedeno na zákazníka za úhradu dohodnuté ceny a/nebo podílu nákladů. Místo fyzického předání zařízení zákazníkovi budeme povinni ho udržovat v bezpečí. Toto zařízení budeme uchovávat po dobu 3 let po posledním lití. Jakékoli výrobní zařízení poskytnuté zákazníkem, které už dále nepožadujeme, můžeme buď vrátit zákazníkovi na jeho náklady a riziko, nebo, pokud zákazník neodpoví na naši žádost, aby si vzal toto zařízení zpět v přiměřené lhůtě, můžeme si toto zařízení ponechat na náklady zákazníka po přiměřenou dobu za obvyklou cenu nebo jej na zákazníkovy náklady po písemném upozornění zničit. Pokud neexistují dobré a dostatečné důvody pro opak, zákazník může ukončit toto převzetí do úschovy ne dříve než dva roky po převodu vlastnictví. Odstavec 11.c) se použije po nezbytných úpravách.
e) Zákazník může vznášet nároky týkající se autorských práv nebo vlastnických práv pouze v případě, pokud jsme byli dříve informováni zákazníkem o existenci takových práv a pokud jsou tato práva výslovně vyhrazena zákazníkovi.
f) V případě vadných výrobků, jež se objeví při výrobě na části výrobního zařízení, kterou lze použít pouze jednou, zákazník buď nabídne výměnu nebo na sebe vezme náklady na její obstarání.
g) Díly, které máme odlít ve formě, musí mít při dodání zákazníkovi přesné rozměry a být bez vad. Díly, které už není možné používat z důvodu produkce vadných výrobků, musí zákazník zdarma vyměnit.

12. Důvěrnost
a) Obě strany souhlasí, že budou používat jakékoli a všechny dokumenty (mimo jiné předlohy, vzorky a údaje) a know-how vzešlé z jejich obchodního vztahu pouze a výhradně ve snaze dosáhnout společného cíle. Kdykoli strana označí jakoukoli informaci za důvěrnou nebo projeví zřejmý zájem uchovávat tuto informaci v tajnosti, druhá strana bude povinna uplatňovat stejnou obezřetnost, jakou by uplatňovala na uchovávání důvěrné povahy svých vlastních dokumentů a know-how.
b) Výše uvedená povinnost vstoupí v platnost v den, kdy je uvedená dokumentace nebo know-how poprvé uvedena ve známost, a končí 36 měsíců po ukončení obchodního vztahu.

13. Omezení odpovědnosti
a) Aniž by tím byla dotčena jakákoli ustanovení v opačném smyslu stanovená níže, odmítáme tímto odpovědnost za jakékoli nároky, které vůči nám vznese zákazník z jakéhokoli právního důvodu, zejména nároky související s neplněním závazků a nezákonných postupů.
b) Výše uvedené omezení se nevztahuje na případy, kdy je odpovědnost závazná, např. na případy, které spadají pod zákon o odpovědnosti za výrobek, na případy úmyslné nebo hrubé nedbalosti ze strany našich statutárních zástupců nebo vedoucích pracovníků nebo na případy trestuhodného neplnění nejdůležitějších smluvních závazků. Kromě případů úmyslné a hrubé nedbalosti ze strany našich statutárních zástupců a vedoucích pracovníků poneseme odpovědnost za zaviněné neplnění nejvýznamnějších smluvních závazků pouze vzhledem k tomu, že výsledná škoda je pro uvedenou smlouvu typická a v rozumných mezích předvídatelná. Toto omezení odpovědnosti se nevztahuje na žádné újmy na životě, na těle nebo na zdraví ani na nedostatky v kvalitě, vždy když má příslušná záruka za cíl chránit zákazníka proti škodě na nějakém jiném předmětu než dodaném zboží.
c) Jakékoli zproštění nebo omezení odpovědnosti se bude stejně tak vztahovat na osobní nároky vůči našim zaměstnancům, partnerům, statutárním představitelům a zástupcům.
d) Jakékoli nároky na náhradu škod a vad, na které by mohl mít zákazník nárok, pominou jeden rok po dodání výsledných výrobků kupujícímu. Toto ustanovení se nevztahuje na případy, kde zákon stanoví delší lhůty, například čl. 438 pododst. 1.2 BGB (budovy a objekty běžně používané v budovách) a čl. 479, odst. 1 BGB (nároky na odškodnění); případy, které zahrnují újmu na životě, na těle nebo na zdraví; případy úmyslné nebo hrubé nedbalosti ze strany dodavatele; a případy úmyslného zamlčování vad. Výše uvedeným nebudou dotčeny žádné právní předpisy pojednávající o přerušení a obnovení podmínek. Nároky na náhradu škod podle zákona o odpovědnosti za výrobek budou kryty promlčením. Totéž platí pro případy úmyslné a hrubé nedbalosti.

14. Místo plnění a jurisdikce
a) Místem jurisdikce pro smlouvy uzavřené s nezávislou firmou bude Neustadt/Aisch. Alternativně můžeme zahájit soudní řízení vůči zákazníkovi u soudního dvora v místě jeho podnikání.
b) Pokud není uvedeno jinak v potvrzení objednávky, místem plnění naší části smlouvy bude lokalita našich výrobních zařízení. Místem plnění pro jakékoli platby bude Bad Windsheim.

15. Rozhodné právo
Veškeré smluvní vztahy mezi stranami této smlouvy budou vykládány výhradně podle zákonů Spolkové republiky Německo, jakékoli uplatnění Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (UNCITRAL/CISG) je výslovně vyloučeno.

16. Vymahatelnost
V případě, že jedno nebo více ustanovení těchto Všeobecných dodacích a platebních podmínek bude nebo se stane zcela nebo zčásti nevymahatelným nebo neplatným, obě strany se tímto zavazují, že se dohodnou na ustanovení, které se co nejvíce blíží smyslu a účelu ustanovení, které se stalo nevymahatelným nebo neplatným.

17. Partnerství
Jakákoli částka zaplacená jako kompenzace, zejména pokud jde o náhradu škody, by měla být určena bona fide s ohledem na hospodářskou situaci obou stran, povahu, rozsah a dobu trvání obchodního vztahu a hodnotu dotčeného zboží

© 2020 Gießerei HEUNISCH GmbH

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.