Prohlášení o ochraně osobních údajů

1. Všeobecné informace

Pokaždé když uživatel navštíví stránky z naší internetové nabídky a při každém otevření souboru dochází k získávání údajů o tomto procesu z naší strany /ze strany našeho poskytovatele služeb /hostingu a k jejich uložení ve formě protokolového souboru. Nejpozději do sedmi dnů dojde k anonymizování osobních údajů prostřednictvím zkrácení IP adresy na úrovni domény a následně k jejich zaslání naší společnosti. Údaje zpracováváme výhradně z důvodů technické bezpečnosti, zvláště k ochraně před pokusy o útok na naše webové servery a v anonymizované podobě ke statistickým účelům. Ke spojení těchto údajů s jinými zdroji údajů nedochází.

V následujícím textu Vám vysvětlíme, co se s dotyčnými údaji děje a jaké bezpečnostní opatření jsme podnikli.

V jednotlivých případech dojde při každém vyvolání k uložení následujících datových vět:

- Název vyvolaného souboru,

- Datum a čas vyvolání,

- Objem přenesených údajů,

- Stránka, ze které byl soubor vyvolána (referer URL),

- Stránky, které u nás vyvoláváte,

- Status přístupu (soubor přenesen, soubor nenalezen, atd.),

- Používaný webový prohlížeč a používaný operační systém,

- Název servisního provideru,

- Úplná IP adresa žádajícího počítače,

- Oznámení, zda bylo vyvolání úspěšné.

2. Získávání, zpracování a používání osobních údajů– účelová vazba

a. na návštěvu webové stránky

Osobní údaje (jméno, adresa, emailová adresa, telefonní číslo atd.), které nám sdělujete, budou získány, zpracovány a /nebo použity výhradně k tomu účelu, ke kterému byly tyto osobní údaje poskytnuty.

K tomu dochází v rámci platných právních předpisů resp. jen s Vaším souhlasem. Údaje pro účely výzkumu trhu, poradenství nebo reklamy budou získávány, zpracovány či používány pouze, pokud jste k tomu dříve udělili svůj souhlas.

Elektronicky poskytnuté souhlasy vždy zaprotokolujeme a uložíme. Obsah těchto souhlasů si od nás můžete kdykoliv vyžádat. Obraťte se prosím mailem na naši kontaktní osobu pro ochranu osobních údajů info.gh(at)heunisch.eu.

Jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo používáme ke zpracování Vašeho dotazu. Zároveň přeposíláme ke zpracování Vašeho dotazu Vaše osobní údaje příslušnému příjemci v rámci firmy. Po uplynutí zákonných lhůt pro uchovávání budou tyto údaje smazány. K předávání Vašich osobních údajů třetím osobám, ani v dílčí podobě, zpravidla nedochází, pakliže nám to neukládá právní norma, nebo jste nám k tomu neudělili svůj souhlas. Pokud k provádění a realizaci procesů zpracování využíváme externích poskytovatelů služeb, řídí se smluvní podmínky ustanoveními nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG).

b. Při použití našeho kontaktního formuláře

Nabízíme Vám možnost nás v případě jakýchkoli otázek kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře na naší webové stránce. Přitom je nutné uvedení Vašeho jména, platné e-mailové adresy a dané záležitost, abychom věděli, od koho dotaz přišel a abychom jej mohli zodpovědět. Další údaje jsou dobrovolné. Zpracování údajů k účelu kontaktování je prováděno na základě Vašeho dobrovolně poskytnutého souhlasu. Osobní údaje získané při využití kontaktního formuláře budou po vyřízení Vámi položeného dotazu automaticky smazány.

3. Vaše práva

Náleží Vám následující práva:

Můžete požadovat informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme. Obzvlášť můžete požadovat informaci o účelu zpracování, kategorii osobních údajů, o kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou Vaše osobní údaje sdělovány, o plánované době uložení, o existenci práva na opravu, smazání a omezení zpracování nebo na nesouhlas se zpracováním, o původu Vašich osobních údajů, pokud nebyly získány u nás, stejně jako o existenci automatizovaného hledání řešení včetně Profiling a případných podstatných informací k jednotlivým podrobnostem.

Můžete požadovat bezodkladnou opravu nesprávních osobních údajů nebo doplnění neúplných údajů k Vaší osobě.

Můžete požadovat vymazání svých, u nás uložených osobních údajů, pakliže není zpracování nutné k plnění práva na svobodu slova a informací, k plnění zákonných povinností, z důvodu veřejného zájmu a k uplatnění, plnění nebo obraně právních nároků.

Můžete požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, pokud panují pochybnosti o správnosti údajů, dochází nedovolenému zpracování, a pokud odmítáte jejich smazání, pakliže my tyto údaje již nepotřebujeme, avšak vy je potřebujete k uplatnění, plnění nebo obraně svých právních nároků, nebo pokud jste podali námitku proti jejich zpracování.

Máte právo získat své, nám poskytnuté osobní údaje v strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu, nebo požadovat jejich předání jiným zodpovědným osobám.

Svůj udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. V důsledku toho nesmí nadále probíhat zpracování údajů, na které se souhlas vztahoval. Odvolání souhlasu můžete s budoucí platností provést kdykoli elektronickou formou (info.gh(at)heunisch.eu) nebo poštou (Gießerei Heunisch GmbH, Westheimer Straße 6, 91438 Bad Windsheim, Německo).

Máte právo si stěžovat u dozorčího úřadu. Zpravidla se v takovém případě můžete obrátit na dozorčí úřad Vašeho hlavního bydliště nebo pracoviště, nebo v místě sídla naší firmy. (Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht, Promenade 27, 91522 Ansbach).

4. Právo na podání námitky

Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 lit. e nebo f GDPR, máte právo podat námitku proti zpracování údajů týkajících se Vaší osoby, pakliže k tomu existují důvody, které vyplývají z Vaší specifické situace, nebo pokud se námitka vztahuje na přímou reklamu. V posledním případě máte všeobecné právo na podání námitky, kterou realizujeme i bez udání specifické situace.

Pokud chcete využít své právo na podání námitky, stačí zaslat e-mail na info.gh(at)heunisch.eu.

5. Odkazy k jiným poskytovatelům

Naše webová stránka může obsahovat odkazy na webové stránky jiných poskytovatelů. Jejich dodržování předpisů na ochranu osobních údajů nemůžeme ovlivnit, tudíž se naše prohlášení o ochraně osobních údajů na tyto stránky nevztahuje.

6. Bezpečnost

Informace, které nám v nešifrované podobě posíláte e-mailem, mohou být při přenosu čteny třetími osobami. Elektronická pošta tudíž nepředstavuje právně bezpečnou komunikaci. Pokud nám chcete zaslat důvěrné údaje, doporučujeme Vám, abyste je zašifrovali a pokud možno elektronicky podepsali tak, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu k těmto údajům a zfalšování během přenosu, nebo nám tyto údaje pošlete konvenční poštou.

7. Cookies

Naše internetové stránky používají na několika místech takzvané Cookies. Jedná se o malé textové soubory, které váš prohlížeč ukládá ve Vašem počítači. Cookies slouží ke zvýšení uživatelské přívětivosti (určité údaje se u Vás uloží tak, abyste je nemuseli neustále opakovat) a bezpečnosti naší nabídky. Cookies nám navíc umožňují analyzovat, jakým způsobem uživatelé naše internetové stránky využívají, abychom mohli obsahy odpovídajícím způsobem přizpůsobit potřebám návštěvníků. Navíc máme prostřednictvím Cookies možnost měřit účinnost určitých inzerátů a jejich umístění, např. v závislosti na tematických zájmech uživatelů. Používáme takzvané "cookies relace".

Cookies nezpůsobují ve Vašem počítači žádné škody ani neobsahují žádné viry. Většina internetových prohlížečů Cookies akceptuje automaticky. Avšak obecně existuje možnost nastavení prohlížeče změnit, pokud dané informace nechcete odesílat.

Nabídky naší internetové strany můžete i přesto nadále využívat bez omezení (výjimka: konfigurátory).

8. Služby webové analýzy:

Piwik/Matomo

Na naší internetové stránce využíváme služby webové analýzy Matomo (dříve zvané Piwik) der InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, New Zealand. Matomo vyhodnocuje přístupy návštěvníků webových stránek. Služba webové analýzy zaznamenává mimo jiné údaje o tom, ze kterých internetových stránek dotyčná osoba přišla na danou internetovou stránku (tzv. Referrer), jaké podstránky dané internetové stránky jsou vyvolávány a jak často a po jak dlouhou dobu byly podstránky prohlíženy. Matomo je Open- Source-Software. Analýza je umožněna prostřednictvím Cookies. Vysvětlení ke Cookies naleznete výše (v bodě 7.). Použitím Matomo jsou sbírány informace ohledně Vašeho využití naší internetové stránky. Tyto informace se ukládají na server Matomo v Německu. Před dalším předáním se Vaše IP adresa zkrátí a anonymizuje. V žádném případě se IP adresa nepropojí s dalšími údaji týkajícími se daného uživatele. Přiřazení IP adresy není možné (IP-Masking).

Pokud si nepřejete, aby byly Cookies od Matomo ukládány do Vašeho počítače, můžete změnou nastavení Vašeho internetového prohlížení ukládání Cookies výslovně zabránit. Může to však mít za následek, že využití naší internetové stránky bude možné pouze v omezeném rozsahu.

9. Použití Google Maps

Naše internetová stránka používá Google Maps Plugin (API) od Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále pouze“Google”). Google Maps je internetová služba k zobrazení interaktivních map pro vizuální zobrazení geografických informací. Využitím této služby Vám můžeme ukázat naše sídlo a usnadnit Vám příjezd k nám.

Pokud vyvoláte webovou stránku naší internetové stránky, do které je zabudována mapa od Google Maps, vytvoří váš prohlížeč přímé spojení se servery Google.

V důsledku zapojení Plugin budou informace o Vašem využití naší webové stránky (jako např. Vaše IP adresa) přeposlány a uloženy na server firmy Google v USA. To se děje bez ohledu na to, zda máte zřízený uživatelský účet Google, ne kterém jste přihlášeni, nebo žádný uživatelský účet nevlastníte. Když jste přihlášeni na Google, může Google návštěvu naší internetové stránky přímo přiřadit k Vašemu uživatelskému účtu. Pokud si takovéto přiřazení nepřejete, musíte se před využitím této stránky z Google odhlásit. Google ukládá Vaše údaje (i pro nepřihlášené uživatele) jako uživatelské profily a vyhodnocuje je. Takovéto vyhodnocení probíhá především podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě oprávněných zájmů Google na použití personalizované reklamy, výzkumu trhu nebo koncipování své webové stránky přizpůsobené konkrétním potřebám. Účel a rozsah získaných údajů a další zpracování a využití údajů ze strany Google a Vaše příslušná práva a možnosti nastavení k ochraně Vaší soukromé sféry naleznete v pokynech k ochraně osobních údajů firmy Google:

https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Pokud s budoucím předáváním Vašich údajů Google v rámci využití Google Maps nesouhlasíte, můžete webové služby Google Maps zcela deaktivovat tím, že deaktivujete použití JavaScript ve svém prohlížeči. Google Maps a tudíž i zobrazení mapy na této internetové stránky pak není možné používat.

Uživatelské podmínky Google naleznete na:

https://policies.google.com/terms?gl=US&hl=de.

10. Použití YouTube

Naše stránka používá k napojení videí služby poskytovatele YouTube LLC ,901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, zastoupeného Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. V normálním případě se již při vyvolání stránky s umístěnými videi odešle vaše IP adresa YouTube a na vašem počítači se instalují cookies. My jsme však naše YouTube videa napojili s rozšířeným režimem ochran údajů (i v tomto případě naváže YouTube kontakt se službou Google Double Klick, avšak podle prohlášení o ochraně osobních údajů firmy Google přitom nedochází k vyhodnocování osobních údajů). Tudíž YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících, pakliže si nepustí video. Když kliknete na video, vaše IP adresa bude předána YouTube a YouTube se dozví, že jste video shlédli. Pokud jste přihlášeni k YouTube, budou tyto informace přiřazeny k vašemu uživatelskému účtu (tomu můžete zabránit tím, že se před vyvoláním videa odhlásíte z YouTube).

O možné evidenci a použití vašich údajů ze strany YouTube v takovém případě nemáme žádné poznatky a nemáme na to žádný vliv. Bližší informace najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů firmy YouTube na www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Ohledně obecného zacházení s cookies a možnosti jejich deaktivace navíc odkazujeme na náš obecný popis v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

11. Kontaktní osoba pro ochranu osobních údajů

V případě dotazů k získávání, zpracovávání a využití Vašich osobních údajů, v případě informací, oprav, zablokování a vymazání údajů a za účelem odvolání udělených souhlasů se prosím obraťte na:

Gießerei HEUNISCH GmbH

Westheimer Straße 6

91438 Bad Windsheim

Telefon: +49 (0) 9841 / 408 - 0

E-mail: info.gh(at)heunisch.eu

Externí osobou pověřenou ochranou osobních údajů firmy Gießerei HEUNISCH GmbH je:

Martin Kühnlein

Bucher Str. 79a

90419 Nürnberg

E-Mail: kuehnlein(at)kkko.law

© 2024 Gießerei HEUNISCH GmbH