Nákupní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní podmínky nákupu zboží a služeb

Slévárna HEUNISCH, s.r.o. /
Slévárna HEUNISCH Brno, s.r.o.

(VYDÁNÍ 2019)

1.         Úvodní ustanovení

1.1       Tyto všeobecné obchodní podmínky nákupu zboží a služeb (dále jen “VOP”) upravují závazkové vztahy ve věcech dodávek zboží a služeb mezi

 • společností Slévárna HEUNISCH, s.r.o., IČ: 45357374, se sídlem Krásná 253, 352 01 Krásná, či společností Slévárna HEUNISCH Brno, s.r.o., IČ: 27695905, se sídlem Zaoralova 2791/11, 628 00 Brno, na straně jedné (dále jen “kupující”) a
 • dodavatelem zboží či služeb na straně druhé (dále jen “prodávající”)

a tvoří nedílnou součást smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím. Pro účely těchto VOP se zbožím a předmětem smlouvy rozumí i služba, kde kupující je příjemcem služby a prodávající poskytovatel služby.

1.2       Výslovná ujednání kupujícího a prodávajícího ve smlouvě odchylná od VOP mají přednost před ustanoveními těchto VOP.

1.3       Kupující a prodávající se v souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále  jen „OZ“), dohodli na vyloučení ustanovení § 1799 a § 1800 OZ.

1.4       Všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího je kupující vázán jen tehdy, pokud tuto skutečnost písemně potvrdí.

2.         Uzavření smlouvy

2.1       Objednávky učiněné kupujícím, stejně jako jím uzavřené smlouvy, jakož i jejich změny a doplnění, musí mít písemnou formu. Objednávku je možné doručit prodávajícímu prostřednictvím držitele poštovní licence, faxem, emailem či osobně. Kupující si vyhrazuje právo objednávku odvolat ve lhůtě určené pro její přijetí.

2.2       Prodávající je povinen doručenou objednávku kupujícího ve lhůtě 7 dnů ode dne jejího doručení písemně potvrdit a doručit kupujícímu nebo v této lhůtě sdělit kupujícímu, že objednávku odmítá. Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy kupujícímu dojde bezvýhradný souhlas s návrhem (objednávkou) nejpozději poslední den lhůty pro přijetí. Potvrzením objednávky je také dodání objednaného zboží.

2.3       Smluvní strany se výslovně dohodly, že se vylučuje aplikace § 1740 odst. 3 OZ a § 1757 odst. 2 a 3 OZ.

3.         Cena zboží

3.1       Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu cenu zboží sjednanou ve smlouvě. Pokud nebyla ve smlouvě sjednána ani v objednávce uvedena cena zboží, vyhrazuje si kupující právo cenu před započetím plnění písemně odsouhlasit. V případě, že kupující nebude souhlasit s cenou zboží, je oprávněn od smlouvy odstoupit. Pokud prodávající v takovém případě započne plnění bez písemného souhlasu kupujícího, jdou veškeré náklady s tím spojené k jeho tíži.

3.2       Není-li dohodnuto jinak, jsou sjednané ceny cenami nejvýše přípustnými a nepřekročitelnými. Jakékoliv zvýšení ceny je možné pouze s předchozím písemným souhlasem kupujícího.

3.3       Cena zboží se rozumí v dodací paritě DAP dle INCOTERMS 2010, pokud není předem dohodnuto jinak. Cena zahrnuje veškeré související náklady včetně obalů, dopravného, poštovného, pojištění přepravy,  nezbytných či sjednaných dokladů, nákladů spojených s obstaráním dokladů ke zboží, etiketování, cel, daní, skladného, nákladů na zprovoznění, nákladů na zaškolení obsluhy atd. K dohodnuté ceně prodávající připočítá daň z přidané hodnoty v sazbě dle aktuální právní úpravy.

3.4       Je-li cena určena dle hmotnosti dodaného zboží, pak se za rozhodující pro její stanovení považuje úřední vážení, jinak zjištění hmotnosti provedené kupujícím.

3.5       Prodávající prohlašuje, že jeho nabídková cena obsahuje veškeré náklady ke splnění smlouvy v souladu s příslušnou dokumentací, jakož i náklady na zboží, služby, práce či jiná plnění, které v dokumentaci obsaženy nejsou, ale které jsou nezbytné pro splnění smlouvy a řádné fungování dodaného zboží. V souvislosti se zpracováním a předložením nabídky, jakož i s jednáními souvisejícími, není prodávající oprávněn žádat jakékoliv plnění.

4.         Platební podmínky

4.1       Kupující neposkytuje zálohy, pokud není ujednáno jinak.

4.2       Právo prodávajícího vystavit fakturu vzniká řádným splněním smlouvy (tj. převzetím zboží kupujícím). Prodávající je povinen doručit fakturu kupujícímu ve dvojím vyhotovení se všemi souvisejícími podklady a přílohami nejpozději 3 (tři) dny po dodání zboží. Faktura nesmí být přiložena ke zboží. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu a obchodní listiny. Kupující je oprávněn fakturu poslat prodávajícímu zpět, pokud neobsahuje veškeré zákonné a jiné smluvené náležitosti. Nesprávně vystavené faktury se považují za řádně doručené kupujícímu teprve po přijetí opravených originálů (když od tohoto data počíná běžet lhůta pro zaplacení).

4.3       Faktura je splatná do 60 (šedesáti) dnů od doručení faktury kupujícímu, pokud není dohodnuto jinak. Splatnost počíná vždy nejdříve doručením faktury, jež obsahuje veškeré zákonné či sjednané náležitosti, kupujícímu, nikdy však před převzetím zboží. Pokud kupující převezme zboží před sjednaným termínem plnění, pak se lhůta splatnosti prodlužuje o počet dní, o které bylo plněno předčasně. Kupující je oprávněn zadržet část ceny odpovídající hodnotě předmětu prodeje, který je předmětem jeho reklamace. Tato část ceny bude vypořádána po skončení reklamačního řízení podle jeho výsledku. Kupující není v prodlení se zaplacením ceny zboží, jestliže jeho reklamace bude neúspěšná. Kupující je povinen provést platbu ceny zboží pouze za předpokladu bezvadnosti dodávky a faktury.

4.4       Cena zboží se platí bezhotovostním bankovním převodem na účet prodávajícího uvedený na faktuře, který musí odpovídat účtu, jenž prodávající nahlásil příslušnému správci daně jako účet ke zveřejnění. Zaplacením se rozumí odepsání ceny zboží z účtu kupujícího. Kupující, jako příjemce zdanitelného plnění, aniž by byl vyzván jako ručitel dle  § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, může daň z takového zdanitelného plnění ve smyslu § 109a citovaného zákona uhradit v termínu splatnosti příslušné faktury - daňového dokladu za prodávajícího přímo na jeho osobní depozitní účet vedený u místně příslušného správce daně prodávajícího a identifikovat ji.  O provedení úhrady daně vyrozumí kupující prodávajícího neprodleně emailem či faxem. V rozsahu zaplacené daně je splněna povinnost kupujícího zaplatit cenu zboží.

4.5       Kupující je oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za prodávajícím, vč. pohledávek nesplatných či promlčených, na pohledávky prodávajícího za kupujícím. Prodávající není oprávněn zadržet zboží z důvodu jakýchkoliv pohledávek prodávajícího vůči kupujícímu nebo jednostranně započítávat své pohledávky za kupujícím na pohledávky kupujícího za prodávajícím.

4.6       Prodávající je oprávněn postoupit pohledávky za kupujícím nebo je zatížit pouze s předchozím písemným souhlasem kupujícího.

5.         Dodání zboží

Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží řádně a včas. Zboží se považuje za dodané včas, je-li dodáno v sjednaném termínu dodání. Zboží se považuje za řádně dodané okamžikem splnění všech následujících podmínek:

a) zboží je prodávajícím řádně doručeno do místa dodání,

b) společně se zbožím jsou dodány úplné a bezvadné doklady vztahující se ke zboží,

c) zboží je kupujícím převzato,

d) zboží je dodáno kupujícímu bez jakýchkoli vad.

Termín dodání (dodací lhůta)

5.1       Prodávající je povinen ve sjednané dodací lhůtě zboží doručit řádně kupujícímu. Dohodnuté termíny dodání a dodací lhůty jsou závazné. Není-li termín dodání dohodnut,  je prodávající povinen zboží dodat v termínu do 7 dnů. Dodací lhůta se vždy počítá ode dne vystavení objednávky kupujícím. Pokud kupující uvádí jako dodací lhůtu pracovní týden, musí být zboží dodáno nejpozději poslední pracovní den jmenovaného týdne – týdnem se rozumí pracovní dny v týdnu, obvykle pondělí až pátek. Jestliže na poslední pracovní den v týdnu případne den pracovního klidu, musí být zboží dodáno nejpozději v poslední pracovní den předcházející dni pracovního klidu. Jestliže má být zboží dodáno v určitý den, týden, měsíc nebo kvartál, je prodávající v prodlení prvním dnem následujícím po uplynutí sjednané dodací lhůty, aniž by bylo třeba upomínky. Je-li termín dodání stanoven jako pravděpodobný či přibližný, je dodací lhůta zachována, jestliže je zboží dodáno do jednoho týdne po stanoveném termínu dodání.

5.2       Předčasné dodání zboží, stejně jako dodání většího či menšího množství zboží než bylo sjednáno nebo dodání zboží mimo sjednané doby převzetí/odběru zboží, jsou možné pouze s předchozím souhlasem kupujícího, který je oprávněn takovéto dodávky zboží odmítnout, zboží nepřevzít či jej prodávajícímu vrátit nebo uskladnit na jeho náklady a nebezpečí.

5.3       Prodávající je povinen bezodkladně poté, co se dozví nebo měl dozvědět, že nedodrží sjednaný termín dodání zboží, kupujícímu oznámit, např. pomocí emailu či faxu, důvod a dobu prodlení a vyžádat si od něj stanovisko. Kupující je oprávněn vyžadovat, aby prodávající zvolil bez ohledu na případné zvýšení ceny, které jde k tíži prodávajícího, co nejrychlejší způsob doručení.

5.4       Při nedodržení termínu dodání je kupující oprávněn odmítnout dodání zboží, případně chybějícího zboží, v náhradní lhůtě. Jestliže kupující ve smlouvě, objednávce či jiném ujednání výslovně uvede, že nemá zájem na dodání zboží po stanoveném termínu dodání, nastávají prvním dnem prodlení účinky odstoupení od smlouvy. Kupující je však před termínem dodání oprávněn oznámit prodávajícímu, že trvá na dodání zboží i v případě prodlení.

5.5       V případě, že se prodávající ocitne v prodlení s dodáním zboží, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit a dále je oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny zboží za každý započatý kalendářní týden prodlení. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody.

Místo dodání

5.6       Místem dodání (plnění) je místo uvedené ve smlouvě či objednávce. Není-li místo dodání dohodnuto, je prodávající povinen na své náklady a nebezpečí dodat kupujícímu zboží do místa sídla kupujícího dle dodací doložky DAP. Vykládka zboží u kupujícího je možná od 9 - 15 hod v pracovních dnech, pokud není předem dohodnuto jinak. Pokud není dohodnuto dodání zboží „do závodu“ (DAP dle Incoterms 2010), tj. do místa sídla kupujícího, jak je uvedeno výše, je prodávající povinen kupujícího s dostatečným předstihem, a to nejméně 3 (tři) pracovní dny předem, informovat o termínu, kdy bude zboží připraveno k odběru.

Předání dokladů ke zboží

5.7       Prodávající je povinen vždy ke zboží přiložit přiložit dodací list.

5.8       Prodávající je povinen dodat zboží se všemi sjednanými doklady, jakož i s doklady, které jsou nutné k převzetí či užívání zboží (např. osvědčení o jakosti zboží, prohlášení o shodě, potvrzení o přepravě zboží, materiálové listy, zkušební protokoly apod.). Doklady musí obsahovat všechny potřebné údaje a být řádně podepsané. Doklady ke zboží je prodávající povinen kupujícímu předat nejpozději spolu se zbožím; v opačném případě není splněna povinnost dodat zboží řádně a včas a prodávajícímu nevzniká právo fakturovat sjednanou cenu zboží.

5.9       K materiálům, které v souladu s právními předpisy a normami svým složením nebo svým působením na životní prostředí vyžadují zvláštní zacházení ve vztahu k obalům, přepravě, manipulaci a/nebo odstraňování odpadu, je prodávající povinen předat bezpečnostní list, podrobné informace pro výrobu, jakož i příslušný list o možných nehodách (přeprava).

Přeprava zboží

5.10      Zboží musí být baleno a přepravováno tak, aby nedošlo k jeho poškození mechanickými, atmosférickými ani jinými vlivy.

5.11      Není-li dohodnuto jinak, je prodávající povinen hradit a nést ze svého náklady na přepravu, pojištění a balení zboží. Pokud je sjednáno, že cena nezahrnuje přepravu zboží a náklady na přepravu zboží nese kupující, je prodávající povinen zaslat zboží za co nejnižších nákladů, pokud si kupující nevyžádal určitý druh přepravy; pokud tak prodávající neučiní, jdou vícenáklady na přepravu k jeho tíži. Vícenáklady na urychlenou přepravu, která je nutná z důvodů dodržení dodacího termínu, nese prodávající. Pokud je sjednaná zpětná zásilka prázdných obalů nebo obalového materiálu, jdou náklady k tíži prodávajícího.

Přechod nebezpečí škody

5.12      Nebezpečí škody na zboží nese prodávající až do okamžiku jeho předání kupujícímu či jím určeným osobám v místě dodání.

Nabytí vlastnického práva ke zboží kupujícím

5.13      Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho předání, není-li sjednáno nebo stanoveno jinak.

5.14      V případě, že kupující poskytuje zálohové platby, nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem zaplacení zálohy nebo vyrobením zboží, jestliže zboží v okamžiku úhrady zálohy neexistovalo. Prodávající je povinen toto zboží pro kupujícího bezúplatně uschovat, uskladnit odděleně od ostatního zboží a označit tak, aby bylo dostatečně odlišeno od ostatního zboží. Prodávající není oprávněn se zbožím ve vlastnictví kupujícího nijak nakládat a je povinen kupujícího bezodkladně informovat o veškerých skutečnostech dotýkajících se jeho vlastnického práva (poškození zboží, uplatnění zástavních či zadržovacích práv apod.).

5.15      Pokud kupující prodávajícímu předá věci určené ke splnění dodávky (látky, díly, nádoby či speciální obaly), zůstává kupující jejich vlastníkem, ledaže by se zpracováním staly součástí dodávaného zboží. Věci předané kupujícím je prodávající oprávněn používat pouze dle určení a k výrobě zboží výlučně pro kupujícího.

6.         Vlastnosti zboží a povinnosti prodávajícího

6.1       Prodávající je povinen zajistit, zavazuje se a zaručuje, že zboží bude mít vlastnosti jím uvedené a prezentované a kupujícím v objednávce, kupní smlouvě či jiném ujednání požadované či vymíněné. Jakost a vlastnosti zboží musí plně odpovídat příslušné technické specifikaci a dokumentaci, platným závazným a doporučujícím technickým a bezpečnostním normám, právním předpisům a normám jakosti.

6.2       Prodávající je povinen vždy přesně dodržet návod, technickou specifikaci a dokumentaci poskytnuté kupujícím (zejména při dodávkách typu výroby odlitků). Při nejasnostech nebo pochybnostech je prodávající povinen si vyžádat stanovisko kupujícího.

6.3       Pokud kupující opatřuje prodávajícímu věci potřebné ke splnění smlouvy, je prodávající oprávněn je zpracovat či jinak použít jen pro účely této smlouvy. Výkresy, vyobrazení, technickou dokumentaci či specifikaci, listy norem, tiskové předlohy, šablony, modely, vzorky, profily, nástroje a jiné podklady dodané kupujícím prodávajícímu pro provedení zakázky, stejně tak jako know-how, zůstávají výhradním vlastnictvím kupujícího a nesmí být bez písemného souhlasu kupujícího předány třetím osobám ani použity k výrobě pro prodávajícího či třetí osoby nebo se jinak používat pro jiné než smluvené účely. Prodávající je povinen s těmito podklady nakládat jako s důvěrnými, udržovat je v tajnosti a po vyžádání je ihned předat kupujícímu. Prodávající je povinen výše specifikované doklady na své náklady starostlivě opatrovat a uchovávat. Jakékoli úpravy a změny těchto dokladů vyžadují předchozí písemný souhlas kupujícího. Prodávající není oprávněn tyto doklady zadržet.

6.4       Přijetím objednávky (uzavřením smlouvy) prodávající potvrzuje, že je technicky vybaven pro řádné splnění smlouvy. Osoby, které během plnění smlouvy provádějí práce v prostorách závodu kupujícího, jsou povinny dodržovat příslušná provozní opatření, se kterými je kupující seznámí.

6.5       Kupující je oprávněn kontrolovat během výroby a před dodáním zboží kvalitu použitého materiálu, přesnost rozměrů a množství a kvalitu zboží tak, aby odpovídalo smlouvě, a to i v závodě prodávajícího nebo jeho subdodavatelů. Prodávající je povinen kupujícího na požádání informovat o průběhu plnění dodávky zboží.

6.6       Prodávající je povinen vést průkaznou evidenci o všech kontrolách, měřeních a zkouškách v průběhu výroby zboží. Evidence se archivuje minimálně po dobu 5 (pěti) let ode dne výroby zboží. Na žádost kupujícího je prodávající povinen předložit kupujícímu k ověření protokoly z kontrol, měření a zkoušek zboží.

6.7       Není-li dohodnuto jinak, je prodávající oprávněn využít a pověřit plněním svých povinností subdodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem kupujícího. V takovém případě je povinen zavázat subdodavatele k dodržování všech povinností vyplývajících ze smlouvy. Za provedená plnění a případná pochybení subdodavatele nese veškerou odpovědnost prodávající, a to jako by plnil sám.

6.8       Prodávající je povinen zajistit kupujícímu dodávky náhradních dílů pro zboží po dobu trvání nejméně 10 (deseti) let od dodání zboží, a to za podmínek obvyklých na trhu.

6.9       Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.

7.         Odpovědnost a záruka

7.1       Prodávající se zavazuje, že zboží bude po záruční dobu způsobilé pro použití k účelu stanovenému ve smlouvě, jinak k účelu obvyklému a že si zachová smlouvou stanovené vlastnosti. Pokud smlouva některé vlastnosti zboží nestanoví, zavazuje se zárukou prodávající kupujícímu, že si zboží po záruční dobu zachová obvyklé vlastnosti. Zboží má vady, jestliže není dodáno řádně zabalené a opatřené pro přepravu, ve sjednaném množství, jakosti, provedení a dle specifikací a technické dokumentace stanovené smlouvou a dále se všemi sjednanými nebo potřebnými doklady.

7.2       Délku záruční doby stanoví smlouva. Pokud délku záruční doby smlouva nestanoví výslovně, činí délka záruční doby 24 měsíců ode dne řádného dodání zboží. Na dodávky zboží, které jsou ze své povahy nebo dle prohlášení kupujícího určeny pro stavbu, činí záruční doba 5 let ode dne řádného dodání zboží. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nelze dodané zboží užívat pro jeho vady. V případě dodání náhradního zboží nebo odstranění vady výměnou součástky běží záruční doba znovu.

7.3       Kupující je povinen provést vizuální prohlídku zboží nejpozději do 10 dnů po jeho převzetí. Zjištěné vady je kupující povinen po jejich zjištění uplatnit (reklamovat) u prodávajícího. V rámci prohlídky zboží není kupující povinen provést laboratorní či jiné obdobné zkoumání.

7.4       Kupující je oprávněn požadovat dle své volby odstranění vad zboží nebo náhradní dodávku (tj. dodání nové věci bez vad nebo dodání chybějícího zboží) či slevu z kupní ceny. Prodávající je povinen provést opravu zboží nebo dodat bezvadné či chybějící zboží nejpozději do 8 dní od doručení reklamace. Při dodání zboží s vadami je kupující oprávněn jej spolu oznámením vad zaslat prodávajícímu na jeho náklady zpět.

V případě prodlení s provedením opravy / dodáním bezvadného či chybějícího zboží je kupující:

 • oprávněn nárokovat po prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny vadného zboží za každý započatý týden prodlení. Právo na náhradu škody není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno,
 • oprávněn dle své volby odstoupit od smlouvy či požadovat slevu z ceny zboží.

Prodávající nese všechny náklady, které jsou nutné za účelem odstranění vad zboží nebo zajištění náhradní dodávky.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i před uplynutím 8denní lhůty specifikované výše, pokud prodávající odepře provedení opravy či dodání bezvadného nebo chybějícího zboží. Nárok na náhradu škody není odstoupením dotčen.

7.5       Pokud by prodávající nezačal neprodleně po výzvě kupujícího s odstraňováním vad či tyto neodstranil nejpozději v čl. 7.4 těchto VOP uvedené či sjednané lhůtě, je kupující oprávněn provést tyto opravy tyto sám nebo je nechat provést třetí osobou, a to na náklady prodávajícího. Drobné vady mohou být po předchozí dohodě s prodávajícím odstraněny kupujícím, aniž by tím byla dotčena záruka poskytnutá prodávajícím.

7.6       Prodávající odpovídá za to, že dodávané zboží je prosto práv třetích osob. V případě, že třetí osoba uplatní u kupujícího své právo ke zboží, kupující tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámí prodávajícímu. Prodávající je povinen takové právní vady zboží v přiměřené lhůtě stanovené mu k tomu kupujícím na své náklady odstranit.

7.7       Prodávající odpovídá kupujícímu za škody (přímé i nepřímé) způsobené vadami dodaného zboží a zavazuje se je nahradit, stejně jakož i jinou vzniklou újmu. Škodou je i:

 • plnění, které bude kupující nucen poskytnout v důsledku porušení předpisů o bezpečnosti výrobků nebo na základě zákonných záruk dle tuzemských či zahraničních předpisů,
 • náklady na preventivní stažení vadného zboží z oběhu nebo od zákazníka.

7.8       Prodávající bere na vědomí, že kupující je oprávněn dodané zboží dále poskytnout jako součást vlastního plnění třetí osobě. Prodávající je povinen nahradit kupujícímu veškerou škodu vzniknuvší v důsledku vad jím dodaného zboží, a to včetně smluvních pokut, které kupující zaplatí třetí osobě v důsledku těchto vad, a dalších nákladů a výdajů, které bude kupující nucen vynaložit v důsledku vad prodávajícím dodaného zboží.

7.9       Prodávající se zavazuje mít uzavřeno:

 • pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám podnikatelskou činností s limitem pojistného plnění minimálně 10 milionů korun českých, a při hodnotě předmětu smlouvy vyšší než 5 milionů korun českých pak s limitem pojistného plnění minimálně 50 milionů korun českých,
 • pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku s limitem pojistného plnění minimálně 50 milionů korun českých.

Prodávající je povinen kupujícímu na jeho vyžádání doložit existenci pojištění.

7.10      Dodavatelé šrotu odpovídají za to, že dodaný šrot byl kontrolován a neobsahuje výbušniny, předměty, jež mohou explodovat ani uzavřená dutá tělesa. Dodavatelé šrotu odpovídají za to, že jejich subdodavatelé provedli kontrolu dle tohoto ustanovení. Dodavatelé šrotu dále odpovídají za to, že dodaný šrot odpovídá dohodnutým analýzám a předlohám a není radioaktivně kontaminován.

8.         Vyšší moc

8.1       Za okolnosti vyšší moci jsou považovány takové okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy jako výsledek nepředvídatelných a smluvními stranami neodvratitelných událostí mimořádného charakteru, jako například přírodní katastrofy nebo války. Smluvní strany se zavazují bezodkladně se informovat o vzniku i pominutí okolností vyšší moci. Okolnosti vyšší moci osvobozují kupujícího po dobu jejich trvání od povinnosti převzít objednané zboží. V případě trvání okolností vyšší moci po dobu déle než 7 (sedm) dní je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.

9.         Odstoupení od smlouvy

9.1       Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že:

a) prodávající zastavil platby;

b) bylo zahájeno insolvenční nebo jiné podobné řízení na prodávajícího;

c) prodávající vstoupil do likvidace, byl zjištěn úpadek prodávajícího nebo byla na jeho majetek nařízena exekuce či výkon rozhodnutí;

d) prodávající nesplnil předmět smlouvy řádně a včas či porušil svou povinnost dle čl. 6.3, 6.7, 7.9 či 10. těchto VOP;

e) se prodávající stane nespolehlivým plátcem dle zákona o dani z přidané hodnoty;

f) prodávající, osoby jednající jeho jménem či jeho zástupci a zaměstnanci podílející se na dodání zboží budou orgány činnými v trestním řízení stíháni, obviněni či obžalováni, zejména pro trestné činy podvodu, přijetí úplatku, podplácení, zneužití informací v obchodním styku, neoprávněného podnikání atd.

10.       Mlčenlivost a ochrana informací

10.1      Důvěrné informace, které kupující na základě nebo v souvislosti se smlouvou nebo jednáním o jejím uzavření prodávajícímu zpřístupní nebo jinak mu umožní se s nimi seznámit, prodávající ani jako celek, ani jako jejich jednotlivé části:

 • nezveřejní ani jinak nezpřístupní třetím osobám,
 • nepoužije jinak či k jinému účelu než je sjednáno,
 • nebude žádným způsobem kopírovat, ani pořizovat opisy, záložní kopie apod. bez předchozího souhlasu kupujícího,
 • bude udržovat, nakládat s nimi a zpracovávat je tak, aby nedošlo k porušení ujednání smlouvy, těchto VOP nebo zákona,
 • nepoužije k vlastnímu prospěchu ani prospěchu třetí osoby ani
 • jinak nezneužije proti zájmům kupujícího.

10.2      Důvěrnými informacemi se rozumí jakékoliv informace obchodní, technické, finanční, organizační a jiné týkající se přímo nebo nepřímo kupujícího, jeho konkrétních zaměstnanců, obchodních partnerů, zákazníků nebo dodavatelů, jím vyráběného zboží či poskytovaných služeb, jejich cen, vč. obchodního tajemství, know-how a dokladů dle čl. 6.3 těchto VOP, avšak nejen tyto zde výslovně uvedené, zachycené v jakékoliv podobě na jakémkoliv nosiči, jakož i informace ústní, poskytnuté nebo jinak zpřístupněné prodávajícímu při jednání o uzavření smlouvy nebo na základě a v rámci uzavřené smlouvy kupujícím, členy jeho orgánů, jeho zaměstnanci, poradci, osobami kupujícím ovládanými apod.

10.3      Pod pojmem „Důvěrná informace" se rozumí jak údaj či soubor údajů uvedených na určitém datovém nosiči, tak i příslušný datový nosič, na němž jsou údaje zaznamenány. Dále pojem „Důvěrná informace" zahrnuje také zprávy či sdělení zaslaná jakoukoliv formou.

10.4      Pojem „Důvěrná informace" podle těchto VOP nezahrnuje informace, které jsou nebo se stanou veřejně známými, a to jinak než porušením povinností ze zákona, těchto podmínek nebo uzavřené smlouvy ze strany prodávajícího nebo porušením povinnosti třetí stranou.

10.5      Důvěrné informace jsou a zůstávají i po předání či jiném zpřístupnění prodávajícímu výlučným vlastnictvím kupujícího.

10.6      Prodávající se zavazuje vrátit Důvěrné informace, které obdržel, ihned poté, kdy byl kupujícím k vrácení Důvěrných informací vyzván. Současně je prodávající povinen zničit veškeré kopie, výpisy, opisy apod. Důvěrných informací, jakož i nenávratně vymazat Důvěrné informace z prostředků výpočetní, audiovizuální či jiné obdobné techniky.

10.7      Povinnost mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací dle tohoto článku trvá i po skončení smlouvy. Prodávající je povinen zavázat své subdodavatele k mlčenlivosti a ochraně důvěrných informací v souladu s tímto článkem VOP.

10.8     V případě, že prodávající (případně jeho zaměstnanci, pracovníci, subdodavatelé atp.) poruší povinnost mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací dle tohoto článku, je kupující oprávněn nárokovat po prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000,-- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Nárok na náhradu škody není dotčen ujednáním o smluvní pokutě.

11.       Závěrečná ustanovení

11.1      Pro smluvní vztahy kupujícího a prodávajícího platí výlučně právo České republiky s vyloučením kolizního práva a úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

11.2      Kupující a prodávající se ve smyslu § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dohodli, že místně příslušný k projednání jejich sporu je soud v Plzni.

11.3      Pokud by se některé ustanovení smlouvy či těchto VOP stalo neplatným nebo neúčinným, není tím dotčena platnost či účinnost ostatních ustanovení, ledaže právní předpis stanoví jinak. Kupující a prodávající jsou povinni neplatné či neúčinné ustanovení nahradit ustanovením novým podobného významu.

11.4      Prodávající bere na vědomí, že v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), je kupující oprávněn zpracovávat prodávajícím poskytnuté osobní údaje za účelem splnění mezi nimi uzavřené smlouvy.

11.5      Tyto všeobecné obchodní podmínky nákupu zboží a služeb nabývají účinnnosti dnem 2.5.2019 a v plném rozsahu nahrazují dosavadní nákupní a dodací podmínky.

© 2024 Gießerei HEUNISCH GmbH