Společnost HEUNISCH se podílí na výzkumném projektu efektivního využívání slévárenského prachu

Efektivním využíváním slévárenského prachu by mělo dojít ke zlepšení využití zdrojů v kovoprůmyslu. Dne 6. listopadu 2019 se konala zahajovací akce projektového sdružení ForCYCLE II v sále Maxe Josepha v Královské rezidenci v Mnichově. Projektové sdružení je financováno Bavorským státním ministerstvem pro životní prostředí a ochranu spotřebitelů a zabývá se větší efektivností zdrojů v bavorském hospodářství, zvláště u malých a středních podniků a řemeslníků. V této souvislosti bylo od poloviny roku 2019 vypracováno celkem jedenáct projektů s průměrnou dobou trvání tři roky. Cílem je vyvinout inovativní technologie a postupy pro recyklaci a efektivní použití zdrojů.

Dílčí projekt „Zajištění a zachování surovin na základě zpracování a využití slévárenského prachu – Bavorské konsorcium pro recyklaci slévárenského prachu a kovů“ bude vypracován Univerzitou v Augsburgu společně s Ústavem pro životní prostředí bifa. Do projektu se zapojilo několik bavorských sléváren: Franken Guss GmbH & Co. KG, Gießerei HEUNISCH GmbH, Kemptner Eisengießerei Adam Hönig AG a Trompetter Guss GmbH Co. KG. Dále se na projektu podílí společnost KMU AKW Apparate+Verfahren GmbH a GPS SIC Keßl GmbH u. Co. KG.

Stejně jako v jiných průmyslových odvětvích je výroba šetrnější k životnímu prostředí důležitou součástí podnikové strategie bavorských sléváren. V současnosti dochází ke ztrátě cenných surovin obsažených v prachu během jeho uložení na skládkách. Jelikož náklady neustále rostou, má zpracování a následné znovuvyužití prachu smysl jak z ekologického, tak z ekonomického hlediska. Pro možné využití prachu jsou rozhodující jeho vlastnosti. To zahrnuje jak jeho chemické složení (obsah hlavních složek a stopových prvků), tak fyzikální vlastnosti (objemová hustota a zrnitost). U mnoha prachů oddělených při čištění odpadního vzduchu neexistují dnes žádné nebo pouze nedostatečné možnosti využití navzdory vyššímu podílu cenných surovin. Navíc velikost částic popílků se pohybuje obvykle v rozmezí od  0,063 mm do < 0,250 mm. To značně ztěžuje manipulaci a zpracování.  

Dále je třeba v rámci projektu zvážit možné nástroje pro snížení množství odpadu. Kromě vhodné logistiky sběru a svozu musí být k dispozici vhodné postupy pro zpracování a extrakci. Vzhledem k tomu, že se tak doposud dělo jen v malém rozsahu, je zapotřebí zintenzívnit úsilí v oblasti dalšího vývoje.     

Cílem projektu je vyvinout ve spolupráci se slévárnami praktické postupy, které umožní zpracování a znovupoužití slévárenského prachu. Tímto způsobem by měly být vyvinuty schůdné alternativy k dosavadní likvidaci odpadů a cenné suroviny obsažené ve zbytkových materiálech, jako je železo a cín, by měly být přiváděny zpět k recyklaci.  

Zdroj: bifa-aktuell 4.2019

© 2024 Gießerei HEUNISCH GmbH