Etický kodex

Skupina Heunisch si získala po celém světě velmi dobré jméno díky své podnikatelské spolehlivosti.

Za toto dobré jméno vděčíme především naprosté integritě, na níž je založena veškerá naše obchodní činnost.

To znamená, že při všech našich aktivitách dodržujeme bez výjimky zákonné předpisy a požadavky. Firemní hodnoty a veškerá naše činnost směřující k trvalému rozvoji firmy charakterizují nejen politiku celé firemní skupiny Heunisch, ale stojí v pozadí veškerých rozhodnutí a všech aktivit s tím spojených. Tyto hodnoty tvoří nedílnou součást obchodní strategie firmy. Neustále usilujeme o zlepšování a v rámci možností je i realizujeme.

Platnost Etického kodexu

Etický kodex skupiny Heunisch byl vytvořen s jediným cílem: definovat jasně všechny zásady chování a vystupování vůči zaměstnancům, obchodním partnerům a všem dalším společníkům. Podle těchto zásad jsou povinni řídit se všichni bez rozdílu – jak členové firemního vedení, tak jednotliví zaměstnanci skupiny Heunisch.

Očekáváme, že tyto zásady budou žít i naši dodavatelé, smluvní prodejci, poradci a ostatní kontaktní partneři. Zásady popsané v tomto dokumentu nám současně slouží i při posuzování vhodnosti potenciálních i stávajících dodavatelů.

Obchodní principy

Dodržování zákonů

Skupina Heunisch musí v každé zemi, v níž je podnikatelsky činná, dodržovat bez výjimky všechny místně platné předpisy.

V situacích, které nejsou ošetřeny ze zákona, je každý z nás povinen řídit se našimi firemními hodnotami, které se opírají o dlouholetou firemní kulturu Heunisch.

Ve všech případech, v nichž by mohlo dojít ke konfliktu mezi platnými zákony a zásadami uvedenými v tomto Etickém kodexu, bude upřednostněn zákonný požadavek.

Neustálé vylepšování

Snažíme se o neustálé zlepšování ve všech oblastech naší společnosti a v rámci všech procesů. Z toho musejí získávat výhody jak naši zaměstnanci a zákazníci, tak i společnost sama o sobě.

Vztah k obchodním partnerům

Obchodní vztahy mezi firemní skupinou Heunisch a jejími obchodními partnery musí být založeny na slušnosti a spolehlivosti.

Distancujeme se od jakéhokoli poskytování výhod nebo odměn potenciálním zákazníkům, úředním orgánům, veřejným zařízením nebo jiným zástupcům takovýchto orgánů, které nejsou slučitelné s platnou legislativou nebo s dobrými obchodními mravy.

Naši zaměstnanci nesmí přijímat od třetích osob žádné platby, dary nebo jiné odměny, které by mohly zpochybnit jejich objektivitu při dalším rozhodování.

Vedení průkazního ůčetnictví a podávání informací

Veškeré finanční transakce skupiny Heunisch musí být dokumentovány v souladu se zásadou vedení průkazního účetnictví. Obsah veškerých účetních transakcí musí být jasně, jednoznačně a nezpochybnitelně vyznačen. Skupina Heunisch se zavazuje podávat čestné, věcné a aktuální informace o své činnosti.

Konflikt zájmů

Všichni zaměstnanci i členové vedení skupiny Heunisch musí při všech soukromých, externích nebo finančních aktivitách dbát na to, aby se svým jednáním nedostali do konfliktu se zájmy skupiny Heunisch, a aby k takovýmto konfliktům ani nezavdali důvod.

Pokud by přesto mělo dojít ke konfliktu zájmů, je dotčená osoba ihned povinna ohlásit tuto situaci svému nadřízenému.

Komunikace s podílníky firmy

Skupina Heunisch usiluje o trvalý dialog se všemi svými podílníky.

Ochrana osobních údajů na základě právní úpravy

Skupina HEUNISCH za každých okolností dodržuje legislativní předpisy o ochraně osobních údajů. Vedení společnosti a zaměstnanci jsou povinni tato ustanovení dodržovat a aktivně přispívat ke spolehlivé ochraně osobních údajů proti neoprávněnému přístupu třetích subjektů.

Zásady ochrany životního prostředí

Efektivní využívání zdrojů

Produkty a procesy skupiny Heunisch jsou koncipovány s ohledem na co nejefektivnější využívání energií i vstupních surovin a na zamezení vzniku odpadů i nebezpečných látek po celou dobu životnosti produktu.

Zásady ochrany životního prostředí

Ochranu životního prostředí podporujeme maximálním využíváním takových materiálů a technologických postupů, které v co nejmenší míře poškozují lidské zdraví i životní prostředí.

Lidská práva a pracovní podmínky

Lidská práva

Skupina Heunisch respektuje mezinárodně uznávaná lidská práva. Zaručujeme maximální podporu těchto práv, pokud to můžeme ovlivnit, a současně odmítáme podílet se na jakémkoli jejich porušování.

Opatření na ochranu před diskriminací

Naše zaměstnance a zaměstnankyně přijímáme a chováme se k nim bez ohledu na jejich příslušnost k určitému pohlaví, rase nebo víře, bez ohledu na jejich věk, případné postižení nebo sexuální zaměření, národnost, politickou příslušnost nebo příslušnost k odborové organizaci, a bez ohledu na jejich sociální nebo etnický původ. Našim zaměstnancům i zaměstnankyním se snažíme v maximální míře zajistit co nejrozmanitější pracovní podmínky.

Pracovní síla

V rámci skupiny Heunisch netolerujeme dětskou ani jinou nucenou práci. Minimální věk pro zaměstnávání v rámci skupiny je dán ukončením povinné školní docházky.

V rámci skupiny Heunisch respektujeme příslušnost k odborové organizaci i právo na kolektivní vyjednávání o odměnách za práci, i právo na kolektivní smlouvu.

Pracovní pdmínky

Pro všechny zaměstnance i zaměstnankyně skupiny Heunisch vytváříme veškeré potřebné podmínky pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci.

Ustanovení o pracovní době a dovolených

Skupina HEUNISCH reguluje pracovní dobu a dovolené svých zaměstnanců na základě legislativních ustanovení a v souladu s jednáním o tarifních dohodách.

Mzdy a platy

Skupina HEUNISCH nabízí zaměstnancům přiměřenou odměnu a rovnou mzdu za stejnou práci.

Zodpovědnost vedení firmy a jednotlivých zaměstnanců

Vedoucí zaměstnanci skupiny Heunisch se zavazují k příkladnému dodržování veškerých zásad uvedených v tomto dokumentu a ke kontrole jejich dodržování všemi zaměstnanci. V žádném případě nebudou přímo ani nepřímo tolerovány žádné pochybné aktivity.

Porušení zásad uvedených v tomto Etickém kodexu mohou zaměstnanci oznámit vedení firmy anonymně nebo požádat o naprostou důvěrnost. Zaměstnanci, kteří ohlásí domnělé porušení tohoto kodexu se nemusí obávat žádných důsledků nebo postihů.

Tento Etický kodex vstupuje v platnost ihned a bez časového omezení. Nesouhlas s tímto kodexem může mít za následek disciplinární řízení.

Tento Etický kodex byl odsouhlasen vedením skupiny Heunisch a může být pouze tímto vedením zrušen nebo měněn. Zrušení nebo změny kodexu budou veřejně oznámeny.

© 2024 Gießerei HEUNISCH GmbH